jaarverslag

Jaarverslag 2019

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Fondsenwerving

3. Communicatie en bewustmaking

4. Projectmanagement

5. Jaarafrekening en financiële verantwoording

 

1. Inleiding

Beste Lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Talking Hands. Het jaar 2019 was ons tweede jaar onder de naam Talking Hands. Een bewogen jaar voor onze stichting. Waarbij er veel is gebeurd zowel in Nederland als in Oeganda.

Bestuursleden vertrokken, bestuursleden kwamen. In augustus werd duidelijk dat bestuursleden Marieke en Imme hun bestuurstaken bij de stichting neerlegden in verband met nieuwe uitdagingen in hun carrières. Wij danken hen voor de vele jaren waarin ze vol overgave hebben bijgedragen aan de stichting. Dit betekende tevens dat de stichting op zoek moest naar nieuwe bestuursleden. We hebben Sophie en Marlous aan ons team kunnen toevoegen. Beiden hebben levenservaring in Oeganda en zijn een geweldige aanwinst voor ons.

Vrijwilligers hebben ons het hele jaar gesteund. Vrijwilligers hebben ons het hele jaar geholpen. Helpen met het vertalen van teksten, met het ontwerpen van mooie banners, met het bemannen van marktkraampjes, en met het toevoegen van een flinke dosis positieve energie. Daarvoor danken wij hun.

In Oeganda lopen zaken vaak iets anders dan verwacht. Dat maakt het land mooi en onvoorspelbaar, maar dat maakt het afhandelen van bepaalde zaken iets lastiger. Zo had dit het jaar van de landaankoop moeten worden, maar liep dat allemaal iets anders dan gepland. Daarnaast wilde de huisbaas het schoolgebouw niet meer verhuren. De rol van de lokale gemeenschap is hierbij groot. Zij hebben zich massaal achter New Hope School geschald. Een mooie mijlpaal wat veel vertrouwen geeft voor de toekomst.

Samen geloven we in het doel waarmee de stichting is opgericht. De situatie van dove mensen in Oeganda verbeteren. Verbeteren zodat dove mensen gehoord worden. Wij blijven ons inzetten om dove kinderen in Oeganda een toekomst te geven, een kans te bieden, een veilige omgeving te geven. Dat is wat wij in 2019 hebben gedaan, en dat is wat wij gaan doen in 2020.

Namens het oude en het nieuwe bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts Voorzitter

Imme Widdershoven Oud-Secretaris

Marieke Huizenga Oud-Penningmeester

Douwe de Vries Evenementen

Marlous Rottier Nieuwe Secretaris

 

2. Fondsenwerving

Naast maandelijkse en eenmalige donateurs is in 2019 een deel van de inkomsten van de stichting voortgekomen uit fondsen van bedrijven/instellingen en door middel van vrienden van Talking Hands. Een substantieel deel van de inkomsten is daarnaast geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder geven wij een kort overzicht.

PVSocial (deel 2)

Een vriend van Talking Hands heeft vorig jaar bij de PSV Westfalen-Nord onze stichting aangemeld voor de deelname aan de prijsuitreiking PVSocial, en Talking Hands won één van de prijzen. Dit jaar hebben we het tweede deel van het prijsgeld ontvangen om het dovenonderwijs en de andere projecten in Oeganda te steun.

Adicom-Solutions

Dit jaar hebben we voor de tweede keer een ruime kerst-donatie ontvangen van het bedrijf Adicom-Solutions. We bedanken van harte het bestuur en medewerkers voor hun bijdrage en de aanhoudende steun!

Donaties ter gelegenheid van feestjes

Ook dit jaar hebben donateurs en vrienden van Talking Hands feestjes gegeven waarbij zij in plaats van cadeaus een donatie aan Talking Hands gevraagd hebben. Daarbij is elke keer een mooi geldbedrag opgehaald. Wij vinden dit een mooi concept waarbij donateurs Talking Hands kunnen steunen en hopen dat aankomend jaar nieuwe feestvarkens ons op deze manier willen steunen.

Halve marathon

Bestuurslid Douwe heeft in juni samen met een vriend de halve marathon van Zwolle gelopen. Dit alles met als doel om geld op te halen voor onze stichting. Hiermee is 685 euro opgehaald. Een meer dan welkom bedrag.

Zomermarkten

Ook dit jaar heeft Talking Hands aan veel markten deelgenomen, in verschillende steden en op diverse evenementen en festivals. Vrijwilligers hebben hierbij geweldige ondersteuning geboden, en hebben de verkoop bij meerdere markten op zich genomen. De samenwerking met de vrijwilligers is zeer soepel verlopen. Door de verkoop van crafts tijdens de zomermarkten hebben we een mooie som op kunnen halen en onze aanwezigheid heeft ook aan de bekendheid van de stichting bijgedragen.

Kerstmarkt

Na een serie van markten afgelopen zomer, stond Talking Hands ook dit jaar weer op de kerstmarkt in Singen, Duitsland. Hier verkochten we, met behulp van vrijwilligers en scholieren, producten gemaakt van typisch Afrikaanse stoffen of natuurlijk materiaal uit Oeganda. Grotendeels zijn de ‘crafts’ gemaakt door dove vrouwen en dove jongeren in opleiding in ‘crafts & tailoring’ aan de New Hope School for the Deaf. We hadden een geringe omzet, waarmee we onze projecten in Oeganda verder financieel te kunnen steunen. We overwegen in het komend jaar aan andere kerstmarkten deel te nemen, om een diverser publiek aan te spreken.


Inzamelingsactie elektronica

Laptops en smartphones zijn onmisbaar voor onze partnerorganisatie New Hope School for the Deaf. Niet alleen om de projecten goed te organiseren, maar ook om grip te houden op de begroting, regelmatig contact te onderhouden met Talking Hands en mooie foto’s te delen. Hierom heeft Talking Hands in 2019 een inzamelingsactie gehouden voor telefoons, laptops en digitale camera’s en dit was weer een groot succes. Verschillende laptops, smartphones, camera’s en een elektrische naaimachine zijn inmiddels in bezit van New Hope School. De medewerkers van de school zijn hier erg blij mee. Met behulp van smartphones en laptops gaat de administratie veel makkelijker, en de samenwerking met Talking Hands in Europa ook. De elektrische naaimachine (zie foto) draagt bij aan de crafts die in Europa worden verkocht. De opbrengst van de verkoop komt weer ten goede van de school en de projecten.

 

3. Communicatie en bewustmaking

Nieuwsbrieven

Dit jaar heeft Talking Hands twee nieuwsbrieven gestuurd: in april en december. Het doel van de nieuwsbrieven is om donateurs en vrienden van de stichting te informeren over het reilen en zeilen van onze projecten in Oeganda en binnen de stichting zelf. Het komende jaar willen we de nieuwsbrief iets regelmatiger verzenden, en met meer beeldmateriaal.

Sociale media

In 2019 heeft Talking Hands gemiddeld eens per week een bericht geplaatst op Facebook en Instagram. Dit ging bijvoorbeeld om nieuwtjes uit Oeganda, updates over de stichting zelf en aankondigingen van fondsenwervende activiteiten. Daarnaast bezitten we een mooi eigen Youtube kanaal. Het Youtube kanaal willen we in de toekomst nog meer gebruiken omdat het een goede impressie geeft van de school in Oeganda. We vinden het belangrijk om op verschillende sociale media aanwezig te zijn om onze boodschap te kunnen delen en bij te dragen aan bewustmaking van de situatie van dove kinderen in Oeganda.

AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze wet geeft aan hoe bedrijven en organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens van bijvoorbeeld personeel, donateurs en klanten, om hun privacy te beschermen. Sinds 2018 werken we als stichting volgens dit protocol en zijn we ons bewust van de onze verantwoordelijkheid hierin.

 

4. Projectmanagement

De New Hope for the Deaf is sinds dit jaar in Oeganda geregistreerd als een company limited without guarantee, een voorstadium voor de NGO registratie. Als onze partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer, besteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. Het management en het teamwork anderzijds hebben wat ups-and-downs gehad. De bestaande projecten zijn in 2019 alsnog succesvol voortgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort toe.

Basisschool en vakopleiding

Begin van het jaar stond de New Hope School for the Deaf, die de basisschool en de vakopleidingen herbergt, voor een grote uitdaging. De huisbaas zou de gehuurde schoolgebouwen verkopen. Een nieuwe plek voor de school vinden is niet zo makkelijk. Gelukkig is er een overeenkomst met de huisbaas gesloten, en mag de New Hope School tot einde 2020 nog blijven huren. Steun uit de gemeenschap heeft zeer aan deze uitslag bijgedragen, en dat reflecteert dat de school en vaak gestigmatiseerde dovengemeenschap ondertussen erg op prijs gesteld wordt.

Voor de rest is alles bij de school zijn gang gegaan. In de vakopleiding leren jongeren een beroep, waarmee ze later hun geld kunnen verdienen. Sommige van de producten die bij de ‘crafts en kleermaken’ ontstaan, worden door Talking Hands op markten verkocht, wat bijdraagt aan een zelfstandige inkomstenverwerving van de projecten. Ook de leerlingen van het basisonderwijs leren tijdens het vak handwerken met de materialen te werken.

Wanneer scholieren niet terug naar de school kwamen na hun vakanties (meestal omdat de ouders geen geld hadden om hun kind naar school te brengen) is een leraar deze thuis gaan ophalen. Helaas zijn enkele van de oudere scholieren gestopt met het basisonderwijs en de vakopleiding. Als reden gaven zij aan graag te willen gaan werken. Hun plekken werden opgevuld met dove leerlingen die al eerder naar school geweest waren, deels naar een school voor horende kinderen waar ze niet veel konden leren zonder gebarentaal, of een dovenschool waar de ouders het schoolgeld niet meer van konden betalen. Alsnog is het aantal scholieren licht gedaald.

Een klein succes is verder dat alle scholieren dit jaar nieuwe klamboes hebben gekregen. De oude klamboes waren vol met gaten en niet meer te repareren. Dankzij de nieuwe klamboes zal overdracht van malaria voorkomen worden. Als de scholieren alsnog ziek worden, worden ze door een leraar naar de dokter of ziekenhuis gebracht, waar ze medisch goed verzorgd worden.

Gebarentaalcursus & voorlichtingswerk

Omdat de scholieren veel tijd besteden op de school, en alleen in de vakanties naar huis gaan, is deze tijd thuis heel erg belangrijk voor de hechting en integratie. Dit lukt steeds beter. Ouders en broertjes en zusjes hebben de basis van gebarentaal geleerd via de school. Daarnaast hebben ze ook veel geleerd over het thema ‘doof zijn’. De laatste gebarentaalcursus voor familieleden en andere geïnteresseerden vond plaats tijdens de schoolvakantie in augustus. Meer dan veertig mensen namen deel aan deze gratis cursus!

Landbouwproject en veehouderij

Ook het landbouwproject werd in 2019 voortgezet. In de veehouderij zijn helaas weer kippen gestolen dit jaar. De leerlingen hebben daardoor niet zo veel eieren kunnen eten. Met de geiten is het wel prima gegaan dit jaar, en zijn er weer twee jonge geitjes bijgekomen. De scholieren kregen in hun ontbijt geitenmelk als toevoeging. De scholieren eten ook meerdere keren per week fruit en groente die goedkoop op de markt gekocht kunnen worden. Daarnaast ontvangen de twee leerlingen met HIV extra aandacht. Zij krijgen meerdere avonden per week aangepast eten, zodat ze hun medicijnen beter verdragen en ze in goede gezondheid blijven.

Vrouwen / craftsproject

In 2019 is ook het vrouwenproject voortgezet. Twee doven vrouwen maken crafts  die naast de in de vakopleidingen geproduceerde crafts, in Europa verkocht kunnen worden. Naast de betaling van de vrouwen, waardoor zij een zelfstandig en onafhankelijk leven kunnen leiden, kunnen van de inkomsten van de verkoop ook de andere projecten gesteund worden. Eén van de vrouwen werkte al vanuit huis, de andere werk sinds eind van het jaar ook vanuit thuis, omdat ze zo bij haar familie kan zijn. De vrouwen worden voorzien van stoffen en materiaal, alhoewel dat dit jaar soms wat laat geregeld werd. Meerdere keren in het jaar krijgen zij ook bezoek van een Oegandese stylist, die helpt nieuwe designs te ontwikkelen en hun vaardigheden met de naaimachine te verbeteren.

Vaardigheidstraining

Tijdens een vaardigheidstraining leren de jongeren die naar de basisschool of vakopleiding gaan in het weekend vaardigheden die hun in het latere leven van dienst kunnen zijn. Dit jaar heeft het vaardigheidsprogramma zich vooral gericht op het maken van kaarsen en zeep. De geproduceerde kaarsen en stukken zeep zijn door de scholieren gebruikt en ook in de omgeving van de school verkocht. Door de training leren de jongeren ook hoe ze een bestaan voor zichzelf op kunnen bouwen.

Ondersteuning Voortgezet Onderwijs

Het meisje, dat eind 2017 van de New Hope School for the Deaf met goede cijfers is afstudeerde, wordt verder financieel gesteund in het middelbaar onderwijs speciaal voor doven. De kosten voor de studente bestaan onder andere uit schoolgeld, de kosten voor het internaat en levensonderhoud. Ondertussen heeft ze de 2de klas doorlopen, en gaat volgend jaar naar de 3de klas.

Staat gehuurde schoolgebouwen

De gehuurde schoolgebouwen bestaan uit de slaapzalen en toiletten (latrines). Op het stuk land, wat bij de gehuurde gebouwen hoort, staan ook de klaslokalen, die door de New Hope School for the Deaf provisorisch met houten planken gebouwd zijn. De gebouwen zijn echter in slechte staat en er is veel renovatiewerk nodig. De slaapzalen voldoen niet aan de regelgeving van het ministerie van educatie voor scholen, en dat is problematisch. Ook moeten nieuwe latrines gegraven en gebouwd worden. Kosten, die de huisbaas allemaal niet op zich neemt. In het komend jaar zal hier dus aan gewerkt moeten worden.

Kostenstijging

In het algemeen zijn de levensonderhoudskosten in Oeganda gestegen. Voedsel en dus ook de schoolmaaltijden zijn duurder geworden onafhankelijk van het seizoen, Dit ligt met name aan klimaatverandering, die de consequentie met zich draagt dat de oogst minder opbrengt. Maar ook andere producten, die de school nodig heeft, zijn vaak duurder geworden, net zoals de wisselkoers schommelt. Midden van het jaar heeft het bestuur van Talking Hands daarom besloten elk trimester een beetje meer geld beschikbaar te maken aan de New Hope. Gelukkig heeft Talking Hands een kleine buffer aan beschikbare fondsen.

Landaankoop en NGO-registratie

In het begin van het jaar is bestuurslid Ine naar Oeganda gereisd met als doel het proces van landaankoop voor de school te begeleiden. Land kopen is essentieel om eigen schoolgebouwen neer te kunnen zetten. Allereerst was het nodig om veel informatie te verzamelen, nieuwe statuten op te zetten, en de New Hope for the Deaf te registreren als non-profit ‘company limited without guarantee’, waarmee de New Hope later als NGO kan registreren. Met deze registratie kan onze Oegandese partnerorganisatie land kopen.

Er zijn veel criteria waaraan een stuk land moet voldoen voordat het geschikt is voor het bouwen van de school. Na lang zoeken hebben we een prachtig stuk land gevonden. Helaas bleek dat een familie dit land gemeenschappelijk bezit en zij ruzie hebben over de erfenis van het land. Hierdoor hebben we het land niet kunnen kopen. In het volgend jaar is New Hope van plan verder te zoeken naar geschikt land.

 

5. Jaarafrekening en financiële verantwoording

inkomsten 2019

donaties

 

7.845,00

 

markten/craftsverkoop

 

10.239,34

 

kerstmarkt Singen

 

4.293,89

 
    

totaal inkomen

  

22.378,23

uitgaven in 2019

projecten totaal

 

16.000,00

 

- basisopleiding

 

8.468,65

 

- vakopleiding

 

921,20

 

- gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

 

344,40

 

- landbouwproject en veehouderij

 

92,75

 

- vrouwen/craftsproject

 

1.268,20

 

- vaardigheidstraining

 

49,65

 

- ondersteuning voortgezet onderwijs

 

318,30

 

- process landaankoop

 

565,05

 

- reservering fondsen a.s. trimester

 

3.971,80

 

promotiematerialen

 

0,00

 

overhead

 

341,69

 
    

totaal uitgaven

  

16.341,69

Balans per 31 december 2019

activa

saldo kas

 

100,00

 

saldo rekening

 

11.796,41

 

saldo spaarrekening

 

33.527,07

 

totaal activa

  

45.423,48

passiva

Reservering voor basisopleiding New Hope School for the Deaf

  

18.000,00

Reservering project vakopleiding

  

1.000,00

Reservering ondersteuning voortgezet onderwijs

  

2.000,00

Reservering project crafts

  

1.500,00

Reservering project bewustwording Oeganda

  

700,00

Reservering professionalisering Talking Hands

  

700,00

Reserrvering Talking Hands (promotie en overhead)

  

500,00

Reservering Landaankoop & NGO registratie

  

11.500,00

Reservering Schoolgebouwen

  

5.500,00

Vermogen

  

1.500,00

Post onvoorzien

  

2.523,48

    

Totaal passiva

  

45.423,48

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2019. Hieronder worden de posten gespecificeerd.

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten / craftsverkoop

Verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen, verkregen door deelname van verschillende markten in 2019.

Kerstmarkt Singen

Verkoop crafts verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2019.

Projecten

Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisonderwijs

Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, te weten de salarissen van leraren en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, administratie, bestuursvergoedingen, kosten voor de bankrekening, en sport en spel.

Vakopleiding

De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder deze post.

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook het voorlichtingswerk in de omgeving en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen vallen onder deze post.

Vrouwen/craftsproject

De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen en het benodigde materiaal zijn gegroepeerd onder deze post.

Vaardigheidsprogramma

De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden leren vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs

De kosten voor de ondersteuning van één student aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Landbouw en veehouderij

De huur van het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze post.

Process landaankoop

In voorbereiding op de aankoop van land heeft de New Hope School for the Deaf zich moeten laten registreren onder ‘company limited without guarantee’ (non-profit organisatie). De kosten voor deze registratie, juridisch advies en de kosten voor het zoeken van passend land zijn gegroepeerd onder deze post.

Reservering fondsen a.s. trimester

Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan de New Hope School for the Deaf.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands. In 2019 zijn er geen kosten gemaakt.

Overhead

Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de hosting van de website en de reiskosten van het bestuur voor vergaderingen.

Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Fondsenwerving
3. Communicatie en bewustmaking
4. Projectmanagement
5. Jaarafrekening en financiële verantwoording
6. Doelen 2019: een vooruitblik

1. Inleiding

Beste Lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting Talking Hands. We hebben als bestuur er hard aan gewerkt om u een compleet kijkje achter de schermen te geven van onze stichting. Het jaar 2018 was ons eerste volledige jaar onder de naam Talking Hands. Een jaar dat ons financieel heeft gebracht waar we op hadden gehoopt. En tevens een jaar waarbij we werk dat vaak bij ons als bestuursleden lag, uit handen konden geven en in de handen konden leggen van gemotiveerde vrijwilligers. Zo hebben vrijwilligers ons bijvoorbeeld geholpen op kerstmarkten, bij het maken van posters en bij het inzamelen van geld via speciale events.

Wij zetten als stichting dan ook in om meer mensen bekend te maken met onze stichting, met het doel van de stichting en met de impact van de stichting. Bewustwording via onze social media-kanalen, via een gebarentaalcursus, via een Benefietweek, via een Emmaus-jaarmarkt en via onze aanwezigheid bij diverse festivals en (kerst-)markten.

In 2018 hebben wij ook afscheid genomen van een van onze bestuursleden. Vivienne Huppertz heeft haar taken neergelegd om zich volledig te kunnen richten op het behalen van haar PhD. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel succes met haar academische carrière.

Zichtbaar zijn, dat is waar we als stichting naar streven. Zichtbaar zijn om zo de situatie van dove mensen in Oeganda zichtbaar te maken. Zichtbaar zijn om te zorgen dat dove mensen gehoord worden. Dove mensen in Nederland en Duitsland, maar zeker ook dove mensen in Oeganda waar de faciliteiten en mogelijkheden voor doven beperkter zijn dan in Nederland of Duitsland. Die faciliteiten en mogelijkheden willen wij blijven vergroten. Wij blijven ons inzetten om dove kinderen in Oeganda een toekomst te geven, een kans te bieden, een veilige omgeving te geven. Dat is wat wij in 2018 hebben gedaan, en dat is wat wij gaan doen in 2019.

Namens het bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts Voorzitter
Imme Widdershoven Secretaris
Marieke Huizenga Penningmeester
Douwe de Vries Evenementen

2. Fondsenwerving

Naast donateurs is in 2018 een substantieel deel van de inkomsten van de stichting geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder geven wij een kort overzicht van de activiteiten georganiseerd door onze stichting.

Kennismakingscursus gebarentaal
In de periode maart-april 2018 vond de vierde kennismakingscursus gebarentaal plaats. Net als in vorige jaren werden de lessen verzorgd door docenten van Gebaar Ede, een organisatie waar we altijd met veel plezier en succes mee samenwerken. Dit jaar hadden we 18 deelnemers. De cursus vond plaats in de Leeuwenborch, één van de gebouwen van de Wageningen Universiteit en werd wederom goed ontvangen door de deelnemers. Doel van de gebarentaalcursus is bewustzijn creëren onder mensen in Nederland voor dove mensen in het algemeen. Deelnemers ervaren hoe het is om alleen met handgebaren te communiceren en ervaren op deze manier hoe belangrijk het is dat er onderwijs is voor dove kinderen. Dat er zoiets bestaat als een gebarentaal, en dat het enorm moeilijk is om te communiceren zonder een gebarentaal te kennen. Vanuit dit bewustzijn wordt het belang van New Hope for the Deaf duidelijk gemaakt.
Dit jaar was het extra leuk dat de gebarentaalcursus extra aandacht genereerde vanuit de Wageningen Universiteit, door middel van een artikel in de ‘Resource’, een wijdverspreid magazine onder alle medewerkers en studenten van de Wageningen Universiteit.

Benefietweek
Ipso Facto, de studievereniging voor de opleiding Internationale Ontwikkeling aan de Wageningen Universiteit, organiseert ieder jaar een benefietweek waarmee zij een klein goed doel steunen. Dit jaar viel de keus op onze stichting. Een benefietcommissie van zes studenten heeft zich ingezet om de hele week fondsenwervende activiteiten te organiseren waaronder een pubquiz, een filmavond, een pannenkoekendiner en een benefietfeest. Daarnaast werd er een loterij georganiseerd en werden er taartjes verkocht. We zijn ontzettend blij met de opbrengst en danken Ipso Facto de benefietcommissie voor hun harde werk!

Talking Hands heeft in de organisatie van de benefietweek met name bijgedragen aan de filmavond in het Heerenstraat Theater. Hier werd de documentaire over de New Hope School for the Deaf in Oeganda gedraaid vóór de pauze, gevolgd door de documentaire 'Doof Kind', over een dove jongen in Nederland. De documentaires pasten goed bij elkaar, doordat ze mooi het verschil tussen doof opgroeien in Nederland of Oeganda verbeeldden. Imme heeft als introductie een korte presentatie over Talking Hands gehouden. Daarnaast gaf Steven van Gebaar Ede een mini-cursus Nederlandse gebarentaal. Voor aanvang van de film, in de pauze en na afloop werden er Oegandese crafts verkocht.

Talking Hands heeft bijgedragen aan de voorbereiding van de benefietweek door te helpen bij de promotie, o.a. door verstrekking van promotiemateriaal en communicatie via sociale media en de organisatie van de Filmavond in het Heerenstraat Theater in Wageningen. Daarnaast hebben we aan het begin van de benefietweek een presentatie gegeven over onze stichting aan alle geïnteresseerde studenten.

Naast de geweldige financiële opbrengst van de benefietweek heeft de week ook bijgedragen aan de bekendheid van onze stichting in Wageningen, en aan de bewustmaking over de situatie van dove kinderen in Oeganda.

Emmaus Jaarmarkt
Kringloop Emmaus Wageningen organiseert jaarlijks een grote markt in september. De opbrengst van deze markt gaat naar drie tot vier stichtingen. Dit jaar was ook Talking Hands één van de begunstigden. Onze stichting was aanwezig met een kraam om bezoekers van de markt te informeren over waar de opbrengst aan besteed zou worden. Ook verkochten we Oegandese crafts. Deze activiteit bracht een prachtig bedrag op en droeg bij aan de bekendheid van onze stichting in Wageningen.

Donaties ter gelegenheid van feestjes
Dit jaar hebben verschillende donateurs en vrienden van Talking Hands feestjes gegeven waarbij zij ipv cadeaus een donatie aan Talking Hands gevraagd hebben. Daarbij is elke keer een mooi geldbedrag opgehaald. Wij vinden dit een mooi concept waarbij donateurs Talking Hands kunnen steunen en hopen dat aankomend jaar nieuwe feestvarkens ons op deze manier willen steunen! .

PVSocial
Een vriend van Talking Hands heeft bij de PSV Westfalen-Nord onze stichting aangemeld voor de deelname aan de prijsuitreiking PVSocial, en Talking Hands won één van de prijzen: We krijgen over twee jaar verdeeld €2000,- om de New Hope School for the Deaf en de andere projecten te steunen! €1000,- hebben we al ontvangen.

Donaties voor Landaankoop
In 2018 had Talking Hands de ambitie om geld in te zamelen om, boven de dagelijkse kosten van de school en de andere projecten, te investeren in een duurzame toekomst voor de basisschool. De basis daarvoor is de aankoop van land waarop nieuwe schoolgebouwen gebouwd kunnen worden en eten op verbouwd kan worden. Daardoor zullen de projecten in de toekomst minder kosten hebben (bijvoorbeeld doordat de huurkosten wegvallen) en kunnen meer kinderen passend, kwalitatief onderwijs ontvangen. Dankzij verschillende donaties, met name de genereuze bijdrage van Thomas en Regina, hebben we de benodigde fondsen opgehaald om in het komende jaar land aan te schaffen!

Zomermarkten
Deze zomer was Talking Hands weer aanwezig met een standje en verkoop van crafts op verschillende markten tijdens de zomer, zoals op het Afrikafestival in Hertme, Reggae Geel in België, de Vlegelmarkt in Bennekom, en de Molenmarkt in Wageningen, om een aantal te noemen. Met de ervaringen van 2017 hebben we in 2018 gekozen voor deelname aan de markten die bij onze doelgroep aansluiten. Voor de eerste keer hebben we ook ondersteuning gehad van vrijwilligers en één markt werd geheel door vrijwilligers bemand. Door de verkoop van crafts tijdens de zomermarkten hebben we een mooie som op kunnen halen en onze aanwezigheid heeft ook aan de bekendheid van de stichting bijgedragen.

Kerstmarkt
Ook dit jaar weer was Talking Hands, op de kerstmarkt in Singen, Duitsland aanwezig. Gedurende de maand december hebben we crafts verkocht, en ook het contact met donateurs uit deze regio onderhouden. De verkoop van de crafts heeft weer een grote som voor de stichting opgeleverd, mede dankzij de dappere vrijwilligers die op vele dagen de verkoop op zich namen. Jammer genoeg regende het veel, waardoor de inkomsten iets minder zijn dan vorig jaar. Alsnog kijken we terug op een erg geslaagde maand en bedanken wij de organisatie die het mogelijk maakten vrijwel kosteloos deel te nemen aan de kerstmarkt.

Inzamelingsactie elektronica
Laptops en smartphones zijn onmisbaar voor onze partnerorganisatie New Hope School for the Deaf. Niet alleen om de projecten goed te organiseren, maar ook om grip te houden op de begroting en regelmatig contact te onderhouden met Talking Hands en mooie foto’s te delen. Hierom heeft Talking Hands in 2018 een inzamelingsactie gehouden voor telefoons, laptops en digitale camera’s en dit was een groot succes! 2 laptops, een tiental smartphones en een aantal camera’s zijn onderhand aangekomen in Oeganda en werden met open armen ontvangen. Dank aan alle oud-eigenaren voor hun donatie!

3. Communicatie en bewustmaking

Nieuwsbrieven
Dit jaar heeft Talking Hands drie nieuwsbrieven gestuurd: in mei, oktober en december. De 'kerstwensen'-nieuwsbrief is duidelijk beter gelezen, met een opening rate van 50%. Het doel van de nieuwsbrieven is om donateurs en vrienden van de stichting te informeren over het reilen en zeilen van onze projecten in Oeganda en binnen de stichting zelf. Het komende jaar willen we de nieuwsbrief iets regelmatiger verzenden, en met meer beeldmateriaal.

Sociale media
In 2018 heeft Talking Hands gemiddeld eens per week een bericht geplaatst op Facebook. Dit ging bijvoorbeeld om nieuwtjes uit Oeganda, updates over de stichting zelf en aankondigingen van fondsenwervende activiteiten. Hiernaast werden er onregelmatig berichten geplaatst op Instagram. Instagram is als sociaal platform meer gericht op beelden. Om deze reden is de informatiedichtheid van berichten op Instagram lager, en ligt hier dus minder prioriteit. Ook ligt de gemiddelde leeftijd van Instagram-bezoekers lager, wat invloed heeft op hun capaciteit om te doneren aan onze stichting. Toch vinden we het belangrijk om op verschillende sociale media aanwezig te zijn om onze boodschap te kunnen delen en bij te dragen aan bewustmaking van de situatie van dove kinderen in Oeganda.

AVG
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze wet geeft aan hoe bedrijven en organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens van bijvoorbeeld personeel, donateurs en klanten, om hun privacy te beschermen. Naar aanleiding van deze wet heeft Talking Hands haar privacyprotocol bijgewerkt en een wordt de privacyverklaring binnenkort gepubliceerd op haar website.

4. Projectmanagement

De stichting is erg blij met de samenwerking met New Hope School for the Deaf in Oeganda. De Organisatie is in Oeganda geregistreerd als een community based organisation (CBO). Als onze partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer, besteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. De bestaande projecten zijn in 2018 succesvol voortgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort toe.

Basisschool
De basisschool van de New Hope School for the Deaf heeft ook dit jaar weer succes gevierd. Drie scholieren hebben de 7de klas afgerond met hun eindexamens en zijn allemaal geslaagd! Voor de rest is alles aan de school zijn gangetje gegaan. Wanneer scholieren niet terug naar de school kwamen na hun vakanties (meestal omdat de ouders geen geld hadden om hun kind naar school te brengen) is een leraar deze thuis gaan ophalen. Helaas zijn enkele van de oudere scholieren gestopt met het basisonderwijs. Als reden gaven zij aan graag te willen gaan werken. Hun plekken werden opgevuld met dove leerlingen die al eerder naar school geweest waren, deels naar een school voor horende kinderen waar ze niet veel konden leren zonder gebarentaal, of een dovenschool waar de ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. Door een gebrek aan k capaciteit en om financiële redenen heeft de school op het moment geen kleuterklassen.

Vakopleiding
Aan de New Hope School for the Deaf zijn in 2018 de twee vakopleidingen in ‘crafts en kleermaken’ en ‘schrijnwerken’ voortgezet. Jongeren leren hier een beroep, waarmee ze later hun geld kunnen verdienen. Ook de leerlingen van het basisonderwijs leren tijdens het vak handwerken s met de materialen te werken. De producten die daarbij ontstaan worden in Oeganda (meubels en crafts) en Europa verkocht (crafts), wat bijdraagt aan een zelfstandige inkomstenverwerving.

Gebarentaalcursus & voorlichtingswerk
Tijdens de grote vakantie werd er weer een week lang een gebarentaalcursus aangeboden voor ouders en familieleden van de scholieren, maar ook voor de gemeenschap rondom de school. Het is belangrijk dat ouders en anderen gebarentaal leren om te kunnen communiceren en de integratie van de dove kinderen te bevorderen. Tijdens de cursus leren de deelnemers ook meer over de dovencultuur en de behoeften van doven, en kunnen met elkaar van gedachten wisselen over ervaringen over het hebben van een doof kind, wat aan de bewustwording bijdraagt.

Landbouwproject en veehouderij
Ook het landbouwproject werd in 2018 voortgezet. Op gehuurd land, met de behulp van ingehuurde arbeiders, werden vooral zoete aardappelen verbouwd, een gewas vol goede voedingsstoffen en makkelijk te verbouwen. De scholieren eten ook meerdere keren per week fruit en groente die goedkoop op de markt gekocht kunnen worden. Daarnaast ontvangen de twee leerlingen met HIV extra aandacht. Zij krijgen meerdere avonden per week aangepast eten, zodat ze hun medicijnen beter verdragen en ze in goede gezondheid blijven.
In de veehouderij zijn de kippen allemaal volgroeid en geven eieren. De kinderen eten twee keer per week een ei, en het overschot wordt verkocht om zelfstandig inkomsten te verwerven. Bij de geiten is er een jong geitje bijgekomen, en kregen de scholieren in hun ontbijt geitenmelk bijgemengd.

Vrouwen / craftsproject
In 2018 is het vrouwenproject voortgezet, en werken inmiddels twee dove vrouwen aan het maken van crafts die, naast die in de vakopleidingen geproduceerde crafts, in Europa verkocht kunnen worden. Naast de betaling van de vrouwen, waardoor zij een zelfstandig en onafhankelijk leven kunnen leiden, kunnen van de inkomsten van de verkoop ook de andere projecten gesteund worden. Eén van de vrouwen werkt vanuit huis, de andere werk vanuit een kamer in het dorp van de school. Meerdere keren in het jaar krijgen zij bezoek van een Oegandese stylist, die helpt nieuwe designs te ontwikkelen en hun vaardigheden met de naaimachine te verbeteren.

Vaardigheidstraining
Tijdens een vaardigheidstraining leren de jongeren die naar de basisschool of vakopleiding gaan in het weekend vaardigheden die hun in het latere leven van dienst kunnen zijn. Dit jaar heeft het vaardigheidsprogramma zich vooral gericht op het maken van kaarsen. De geproduceerde kaarsen zijn later in de omgeving van de school ook verkocht. Door de training leren de jongeren ook hoe ze een bestaan voor zichzelf op kunnen bouwen.

Ondersteuning Voortgezet Onderwijs
Nadat in het vorig jaar twee scholieren met goede cijfers voor hun eindexamen geslaagd en afgestudeerd zijn van de basisschool, gaan beiden nu naar de middelbare school. Beiden gaan naar school op de enige middelbare dovenschool in Oeganda. Eén van deze scholieren, een meisje, wordt door Talking Hands financieel ondersteund. De kosten voor de studente bestaan onder andere uit schoolgeld, de kosten voor het internaat en levensonderhoud.

Nieuwe co-directeur
Als voorbereiding op het kopen van eigen land zal de CBO New Hope School for the Deaf zich registeren als een Non-gouvernementele organisatie (NGO). Om aan deze
eisen te voldoen heeft de New Hope School for the Deaf een derde directeur benoemd. Andrew is opgegroeid rondom doven, heeft eerder aan een school voor doven gewerkt en is erg actief in de Dovengemeenschap. Nadat hij zijn studies in Kampala volgend jaar zal afronden, zal hij aan de New Hope School for the Deaf komen werken.

Latrine
In Oeganda zijn er weinig waterleidingen of rioleringen en zijn latrines heel gewoon. Jammer genoeg zijn deze op een gegeven moment vol, en moeten ze leeggepompt of nieuwe gebouwd worden. Afgelopen jaar is er (mede door een gedeeltelijke instorting van de oude latrine) een nieuwe latrine gegraven. De nieuwe latrine zorgt ervoor dat de school het komende jaar over veilige sanitaire voorzieningen beschikt.

5. Jaarafrekening en financiële verantwoording

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2018. Hieronder worden de posten gespecificeerd.

Donaties
Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten in 2018.

Kerstmarkt
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2018.

Crafts
Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus
Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2018 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten
Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisonderwijs
Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, te weten de salarissen van leraren en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, administratie, en sport en spel.

Vakopleiding
De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder deze post.

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk
Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. ook het voorlichtingswerk in de omgeving (en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen vallen onder deze post.

Vrouwen/craftsproject
De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen zijn gegroepeerd
onder deze post.

Vaardigheidsprogramma
De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden leren vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs
De kosten voor de ondersteuning van 1 studente aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Landbouw en veehouderij
De huur het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze post.

NGO-registratie New Hope School for the Deaf
In voorbereiding op de aankoop van land zal de New Hope School for the Deaf zich moeten registreren als Non-gouvernementele Organisatie (NGO). De kosten voor deze registratie worden gedeeltelijk door Talking Hands gedragen en zijn gegroepeerd onder deze post.

Reservering onvoorziene kosten New Hope School for the Deaf
De kosten in Oeganda zijn helaas onderhevig aan flinke prijsschommelingen. Zo kan het voorkomen dat de prijs van een basisbehoefte zoals maïsmeel in korte tijd sterk stijgt. Om op deze prijswisselingen voorbereid te zijn, heeft New Hope School for the Deaf de beschikking over fondsen voor zulke onvoorziene kosten. Op deze manier kunnen zij goede en stabiele zorg bieden aan de leerlingen van het basisonderwijs en de vakopleiding.

Promotiemateriaal
Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die
verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking
Hands

Overhead
Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de hosting van de website.

Statutenwijziging
De factuur voor de statutenwijziging van december 2017 werd in 2018 verstuurd. Hierdoor vallen de kosten voor de statutenwijziging onder de financiële verantwoording van het boekjaar 2018.

6. Doelen 2019: een vooruitblik

2018 is een goed jaar geweest voor Talking Hands. Door toenemende donaties en succesvolle fondsenwervende activiteiten is de bestedingsruimte gegroeid om projecten te steunen en geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Wij hopen de betrokkenheid van de huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs te werven. Daarnaast heeft het bestuur 9 doelen en projecten geformuleerd voor 2019.

Aankoop land
In 2018 is het Talking Hands gelukt de financiële middelen te verkrijgen om land te kunnen aankopen in Oeganda. Daarvoor reist Ine in begin van 2019 naar Oeganda, om met de directeuren en werknemers van de New Hope School for the Deaf samen het proces van landaankoop op te starten. Oeganda heeft een omvangrijke bureaucratie, waardoor het kopen van land een lang proces kan zijn. Om dit zo spoedig mogelijk te laten verlopen zal de landaankoop begeleidt worden door een bekwame Oegandese advocaat. Deze advocaat zal New Hope School for the Deaf ook bijstaan in het (wanneer nodig) verkrijgen van de status van non-gouvernementele organisatie (NGO). Naar verwachting zal eind 2019 de landaankoop afgerond zijn.

Vermogensfondsen
Vanwege de grote investeringen die op de planning staan is Talking Hands op zoek naar andere manieren om donaties te werven. Daarom zetten we ons in 2019 verder in op het aanschrijven van vermogensfondsen, om zo de overstap naar eigen grond en gebouwen te kunnen financieren.

Nieuwe Contacten
In 2019 willen we graag meer samenwerking zoeken met stichtingen, verenigingen, organisaties en comités in Europa, die door hun georganiseerde activiteiten fondsen voor onze projecten beschikbaar kunnen stellen. We denken daarbij aan organisaties, zoals die met de wij dit jaar samengewerkt hebben: de Benefietcommissie van Studievereniging Ipso Facto, of de Emmaus Wageningen. Door een soortgelijke samenwerking wordt het bestuur ontlast en ook een breder netwerk aangesproken. Naast de fondsen die door een samenwerking samen komen, bevordert het de naambekendheid van de Talking Hands en bewustwording van de situatie van doven in Oeganda.

Sponsorprogramma
Om vaste periodieke donaties te stimuleren zal Talking Hands in 2019 een sponsorprogramma lanceren dat donateurs in staat stelt om meer inzicht te krijgen in wat een vaste donatie maandelijks mogelijk maakt en zo kunnen donateurs meer betrokken blijven. Het sponsorprogramma maakt maandelijkse kostenposten uitgaven van de projecten visueel. Zo kunnen donateurs het verschil dat hun donatie maakt echt zien! Talknig Hands ziet uitdrukkelijk geen sponsoring van individuele leerlingen voor zich, maar een programma waarbij donateurs via maandelijkse donatie bijvoorbeeld de kosten voor medicatie en gezondheid sponsoren, de kosten voor de kippen, of bijvoorbeeld de schoolboeken doneren.

Online crafts verkoop
In 2019 wil Talking Hands proberen om meer crafts online te verkopen, bijvoorbeeld door Facebookgroepen of pagina’s, of door het opzetten van een webshop. De verkoop van crafts op markten tijdens de zomer en kerst is voor nu een goede oplossing, maar in de toekomst wil Talking Hands de mogelijkheden ontwikkelen om elke dag Crafts te kunnen verkopen.

Evenementen
In 2019 zal Douwe de Vries namens Talking Hands de halve marathon lopen om aandacht te vragen voor dove mensen in het algemeen, dove mensen in Oeganda en de dove leerlingen van New Hope School for the Deaf. Tegelijkertijd is het doel van deze actie om tussen de 500-1000 euro op te halen.
Er zal een campagne worden opgezet waarbij niet alleen Douwe geld ophaalt voor Talking Hands, maar ook andere ‘lopers’ geld ophalen voor hetzelfde doel. Er zullen dus een aantal hardlopers in juni 2019 de halve marathon lopen voor Talking Hands.

Vrijwilligers
In het komend jaar wil Talking Hands meer vrijwilligers betrekken in fondsenwerving en crafts verkoop, om het bestuur hierin te ontlasten. Door de positieve ervaringen uit het afgelopen jaar willen we graag structuren opzetten die het vrijwilligers mogelijk maakt zelfstandig te werken, zodat het coördinatie werk voor het bestuur ook geminimaliseerd wordt.

Website
Talking Hands heeft in 2019 als doel de website te updaten, en een Engelse en Duitse versie online te publiceren, zodat ook donateurs uit Duitsland en elders inzicht kunnen krijgen op alle informatie die op de website te lezen is.

Evaluatie projecten
Ine zal begin van 2019 voor 4 maanden in Oeganda aanwezig zijn en samen met de directie, leraren en werknemers van de New Hope School for the Deaf een grote evaluatie doen van alle projecten. Hierdoor zullen we de actuele stand en reflectie in het reilen en zeilen van de projecten krijgen, de successen en uitdagingen, om onze projecten op basis daarvan steeds te verbeteren.

Jaarverslag 2017

Stichting Talking Hands

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Beste Lezer,

Met trots presenteren wij hierbij ons jaarverslag 2017. Het afgelopen jaar heeft de stichting grotere veranderingen ondergaan met het oog op de toekomst. De meest ingrijpende van deze veranderingen, en ook het meest zichtbare, is de naamsverandering geweest. Deze naamswijziging representeert een grote verandering in de Stichting: Talking Hands is de start up fase ontgroeid. Door herformulering van onze doelen en statuten kunnen we, met jullie bijdrage, meer projecten ondersteunen en zo meer mensen helpen. Hierdoor dragen we met z'n allen bij aan de verbetering van leefomstandigheden voor dove kinderen en jongeren in Oeganda, vanuit een bottom up approach en gedragen vanuit lokale expertise.

Deze veranderingen hebben ook voor onze donateurs positief effect. Met terugwerkende kracht is Talking Hands vanaf 1 januari 2017 aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. De naamswijziging is de dus slechts de kers op de taart.

Terugkijkend op 2017 kunnen we stellen dat we ons veel hebben bezig gehouden met de administratieve kant van de stichting. Dit alles om een zo duurzaam mogelijke stichting te worden. Tegelijkertijd hebben we de financiële stroom richting Oeganda stabiel weten te houden, mede door de inkomsten uit de craftsverkoop bij verscheidene kerstmarkten. Om in de toekomst de financiële stroom stabieler te maken, gaan we in 2018 actief op zoek naar (lange termijn) donateurs. Ook richten we ons op het formaliseren van afspraken met onze partner in Oeganda: New Hope School for the Deaf.

Namens het bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts Voorzitter

Imme Widdershoven Secretaris

Marieke Huizenga Penningmeester

Vivienne Huppertz Acquisitie en professionalisering

Douwe de Vries Evenementen

2. Fondsenwerving

Naast donateurs is in 2017 een substantieel deel van de inkomsten van de stichting geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder geven wij een kort overzicht van de activiteiten georganiseerd door onze stichting.

Kennismakingscursus gebarentaal

In de periode maart - april 2017 hebben wij voor het derde jaar op rij een kennismakingscursus gebarentaal georganiseerd in Wageningen. Deze cursus werd gegeven door Stevens Arissen van gebarentaal-organisatie Gebaar Ede. Dertig cursisten leerden in vijf weken de basis van de Nederlandse gebarentaal.

Koningsmarkt

Tijdens Koningsdag stond onze stichting op de vrijmarkt. Met de verkoop van tweedehands spullen is er geld opgehaald voor Talking Hands. Daarnaast bood de Koningsmarkt een mooie gelegenheid om het goede doel te promoten en de bekendheid van de stichting te vergroten.

Kerstconcert

Het Wageningse saxofoonensemble Saxplosief gaf een kerstconcert tijdens de kerstmarkt in Wageningen. Als echte straatmuzikanten hebben zij een open instrumentenkoffer neergezet waar bezoekers hun kleingeld in konden gooien. Het opgehaalde bedrag hebben ze aan onze stichting gedoneerd!

Zomermarkten

Tijdens de zomer is de stichting erg actief geweest in het verkopen van Oegandese ‘crafts’. Bijna elk weekend was er in een stad in Nederland op een braderie of themamarkt ons standje te vinden, zoals b.v. op het Keti Koti en het Afrikafestival in Hertme, op de Hippiemarkt in Lelystad, de Nazomermarkt in Leiden of de Molenmarkt in Wageningen. Tijdens deze markten hebben we niet alleen gelden middels de verkoop kunnen binnenhalen, maar hebben ook informatie over de stichting volstrekt, met veel geïnteresseerden gepraat en infomateriaal verdeeld. Na de zomer waren we ook nog op de ‘Novemberleuchten’ markt in Dörenthe (Duitsland) uitgenodigd, en hebben daar ook nog eens veel crafts kunnen verkopen.

Kerstmarkt

Ook 2017 mocht de stichting deel uitmaken van de kerstmarkt (‘Weihnachtsmarkt’) in Singen (Duitsland). De organisatie van deze kerstmarkt steuns ons goed doel en wij mogen gratis gebruik maken van een standplaats en verkoopshutje. De stichting heeft alleen voor de kosten van elektriciteit en -aansluiten hoeven betalen. Tijdens de kerstmarkt, die van 1 tot 23 december geopend was, heeft de stichting zich in kerstsfeer mooi gepresenteerd en veel crafts verkocht. De nieuwe designs waren erg in trek. We hebben met veel geïnteresseerden gesproken en contacten met bestaande donateurs kunnen onderhouden.

3. Communicatie en bewustmaking

Voor een kleine stichting als de onze is communicatie erg belangrijk. We grijpen alle mogelijkheden aan om over onze activiteiten en de projecten in Oeganda te vertellen. We merken dat mensen het leuk vinden dat we ons contact met geïnteresseerden zo persoonlijk is. Ook is de korte link tussen ons en onze partners in Oeganda interessant, want zo kunnen we heel precies vertellen wat er daarginds allemaal gebeurd. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende communicatiemethodes die we in 2017 hebben gehanteerd.

Documentaire

De Oegandese kunstenaar Comfort Abemigisha heeft een documentaire gemaakt over de New Hope School for the Deaf. De documentaire gaat in op de ervaringen van de leerlingen van de New Hope School, en op die van hun ouders, leerkrachten en buurtgenoten. Deze documentaire helpt ons nu en in de toekomst om bewustwording te creëren in Europa over de situatie voor dove kinderen in Oeganda. De documentaire is in het Engels, Nederlands en Duits ondertiteld, zodat het voor een groot publiek toegankelijk is. De documentaire is te vinden op het Youtube-kanaal van de stichting. In 2018 organiseren wij een vertoning van deze documentaire in het Heerenstraat Theater in Wageningen.

Nieuwsbrieven

Ook in 2017 hebben wij vier nieuwsbrieven gestuurd aan mensen die zich voor onze nieuwslijst hebben aangemeld. In deze nieuwsbrieven zoeken wij naar een balans tussen verhalen over onze projecten in Oeganda en onze activiteiten als stichting in Europa. Het doel van de nieuwsbrief is het creëren van bewustwording over de situatie van dove kinderen in Oeganda. Daarnaast is transparantie voor onze stichting erg belangrijk. Wij willen graag dat de mensen die ons steunen op de hoogte blijven van onze activiteiten. Zo verkleinen we de afstand tussen onze donateurs en sympathisanten, onze partners in Oeganda, en onszelf.

Sociale media

In 2017 hebben we vooral veel gebruik gemaakt van Facebook om onze stichting te promoten en geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten. Het aantal likes op onze Facebookpagina is met 63 gestegen: van 287 naar 350 likes. Facebook is ook gebruik om aanmeldingen te werven voor o.a. de nieuwsbrieven en de kennismakingscursus gebarentaal. Ons streven is om minstens eens per week een Facebook-bericht te plaatsen. Hierbij zoeken we naar een balans tussen berichten uit Oeganda en informatie over onze eigen activiteiten.

Ons Youtube-kanaal hebben wij in 2017 onder andere gebruikt om video's van de New Hope School op te plaatsen. Ook is onze documentaire op ons Youtube-kanaal geplaatst. Andere sociale media-kanalen zoals Twitter, Instagram en LinkedIn hebben wij in 2017 niet actief gebruikt. Hier willen wij in 2018 meer aandacht aan besteden.

Website

In 2017 is onze website vernieuwd. Op onze nieuwe website wordt meer aandacht besteed aan een beschrijving van de specifieke projecten in Oeganda die wij ondersteunen. Er staat ook een uitgebreide beschrijving van de achtergrond van onze projecten op de website. Verder voldoet de website aan de ANBI-voorwaarden door de namen van de bestuurders van onze stichting; het (financieel) jaarverslag; het beleidsplan; en de doelen, activiteiten en contactgegevens van onze stichting te publiceren. De website is aangevuld met veel foto’s uit Oeganda. Dit maakt de website aantrekkelijk en het helpt bezoekers van de website om zich een beeld te vormen van onze projecten. Ook biedt de website directe mogelijkheid om te doneren, door middel van een ‘doneerknop’. Deze wordt beheerd door Stichting Geef. In 2018 willen wij onze website verder ontwikkelen.

4. Administratieve wijzigingen

in 2017 hebben een aantal administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Hieronder worden deze besproken.

Naamswijziging

De meest zichtbare wijziging voor onze donateurs is de naamswijziging geweest. Vanaf 11 december 2017 ging Stichting New Hope School for the Deaf door onder de naam Talking Hands. De naamswijziging is het sluitstuk én bekroning van een intensieve periode waarin het bestuur hard heeft gewerkt om de administratieve kant van de stichting klaar te maken voor de toekomst. De belangrijkste wijzigingen worden in dit hoofdstuk besproken. De naamswijziging symboliseert onze blijvende betrokkenheid bij doven in Oeganda en alle wijzigingen stellen de stichting nog beter in staat om onderwijs, integratie en bewustwording van doven te vergroten en verbeteren.

Beleidsplan

Eind 2017 heeft de stichting een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit nieuw beleidsplan legt beleid van de stichting tot het jaar 2020 uit. Een nieuw beleidsplan was nodig in verband met de statutenwijziging, naamswijziging en de nieuwe verbrede doelstelling van de stichting. Het nieuw beleidsplan beschrijft gedetailleerd onder ander de werkzaamheden, doelstelling, organisatie en toekomstplannen van de stichting. Het beleidsplan verleent de stichting structuur en is gepubliceerd op de website voor iedereen geïnteresseerd in dit beleid.

Statutenwijziging

In 2017 heeft de stichting zijn statuten gewijzigd. Hierin zijn de verbrede doelen en de naamswijziging opgenomen. Ook heeft de statutenwijziging het mogelijk gemaakt om in aanmerking te komen voor het ANBI-keurmerk( zie hieronder). Het VAD Notariaat te Rotterdam heeft deze statutenwijziging uitgevoerd, en het notariaat Smit & Moormann te Wageningen gratis het bestuursbesluit gelegaliseerd.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status

Na aanpassing van het beleidsplan en statuten voldeed de stichting aan de voorwaarden voor het aanvragen van een ANBI-status bij de Nederlandse Belastingdienst. Eind 2017 is met terugwerkende kracht over het jaar 2017 de ANBI-status toegekend aan Talking Hands. Een stichting met ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Ook mogen donateurs nu ook giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

5. Projectmanagement

De stichting is erg blij met de samenwerking met New Hope School for the Deaf in Oeganda. De Organisatie is in Oeganda geregistreerd als een community based organisation (CBO).Als onze partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer, besteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. De bestaande projecten zijn in 2017 succesvol voortgezet en in samenwerking zijn enkele nieuwe projecten opgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort toe.

Basisonderwijs

In 2017 hebben in totaal 33 kinderen basisonderwijs genoten op New Hope School for the Deaf. Zoals de meeste scholen in Oeganda is New Hope School for the Deaf een internaat. De beschikbaar gestelde fondsen zijn onder andere besteed aan de huur van de schoolgebouwen, lerarensalarissen, schoolmaaltijden en lesmateriaal.

begin 2017 is er een extra klaslokaal bijgebouwd. Sinds 2017 is er namelijk een klas bijgekomen, de P7, de hoogste klas van de basisschool in Oeganda.

Bijscholing leerkrachten

Tijdens de schoolvakantie in december hebben de docenten aan New Hope School for the Deaf een week lang bijscholing ontvangen op het gebied van dovenonderwijs, gebarentaal en pedagogiek. Talking Hands heeft de kosten voor de cursusleiders, lesmateriaal, en maaltijden bijgedragen.

De meeste leraren aan New Hope School for the Deaf zijn niet geschoold in speciaal onderwijs. De opleiding tot docent speciaal onderwijs heeft slechts een beperkt aantal opleidingsplekken per jaar. Gecertificeerde leraren voor dovenonderwijs zijn hierdoor erg gewild. New Hope School for the Deaf heeft niet genoeg financiële middelen om het vaak hoge salaris voor deze docenten te kunnen betalen. Door het organiseren van de cursus wordt de kennis van de docenten vergroot, wat bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs die New Hope School for the Deaf kan bieden.

Beroepsopleiding

In 2017 hebben 6 dove en slechthorende jongeren aan een beroepsopleiding kunnen deelnemen. Er worden twee vakopleidingen aangeboden: ‘schrijnwerk’ en in ‘crafts en kleermaken’. Ook de jongeren van de basisschool hebben elk een aantal uren per week een van deze twee vakken gevolgd. De producten van de beroepsopleidingen worden in Oeganda (meubelen) en Europa (crafts) verkocht, en draagt bij aan de zelfstandige inkomstenverwerving van de projecten.

Landbouwproject en veehouderij

In 2017 is het landbouwproject verder ontwikkeld. Op drie stukken land hebben de kinderen en jongeren van de basisschool en de beroepsopleiding onder begeleiding zoete aardappelen, groenten, cassave en bonen verbouwd. De leerlingen hebben geleerd hoe voedsel wordt verbouwd en geoogst. Daarnaast is in 2017 het veehouderijproject opgezet. Op kleine schaal worden er kippen, konijnen en 2 geiten gehouden. Ook hier worden de kinderen begeleid in de zorg voor de dieren. Talking Hands ondersteund deze projecten door de landhuur en de kosten voor de dierverblijven en diervoeder te subsidiëren.

Vaardighedenprogramma

Een nieuw geïnitieerd project is het vaardigheidsprogramma waarbij de jongeren van de basisschool en beroepsopleiding in een aantal weekenden een vaardigheid leren, zoals catering. De jongeren hebben tijdens deze cursus de bereidingswijze van typisch Oegandese gebakjes geleerd.

Door verschillende van zulke vaardigheden te leren wordt de zelfstandigheid van de jongeren vergroot om later een goed bestaan te kunnen opbouwen. Dit project is opgezet in samenspraak met de ouders en familie van de jongeren.

Voorlichting en bewustwording

In januari en augustus heeft er een gratis gebarentaalcursus aan de New Hope School for the Deaf plaatsgevonden. Deze cursus werd gegeven aan ouders en familieleden van de leerlingen en geïnteresseerden uit de omgeving. De cursus draagt bij aan de communicatiemogelijkheden van doven met hun omgeving, zoals binnen de familie, dorpsgemeenschap en publieke diensten. Naast gebarentaal hebben de deelnemers ook geleerd over de dovencultuur en omgang met doven, zowel van de docenten als van elkaar. De cursus was zeer goed bezocht en draagt bij aan lokale bewustwording en integratie van doven in de gemeenschap.

Vrouwenproject:

In 2017 is er een nieuw project geïnitieerd. Door de steun van Talking Hands hebben twee jonge dove vrouwen allebei een bedrijfje kunnen oprichten: 1 vrouw heeft een kleermakerij en catering opgericht, terwijl de andere vrouw Oegandese crafts maakt en verkoopt. Talking Hands heeft voor beiden een bescheiden startkapitaal beschikbaar gesteld, voor onder andere de aanschaf van een naaimachine, stof en materialen voor de crafts. Door het opstarten van een eigen bedrijf kunnen beide vrouwen eigen inkomsten genereren en hierdoor een zelfstanding, onafhankelijk, leven opbouwen.

Overige kosten

Onder deze post vallen alle andere kosten die verbonden zijn aan New Hope School for the Deaf Oeganda, zoals administratiekosten, onkostenvergoeding voor de

(vrijwillig, onbetaalde) directeur, de aanschaf van een fiets en de kosten voor het organiseren van field trips voor de leerlingen en docenten.

6. Jaarafrekening en financiële verantwoording

Inkomsten

Donaties

 

€ 5165,00

 

Markten

 

€ 6356,78

 

Kerstmarkt Singen

 

€ 7920,61

 

Crafts

 

€ 1088,00

 

Gebarentaalcursus

 

€ 540,00

 
    

Totaal inkomsten

  

€ 21070,39

uitgaven

Projecten totaal

 

€ 15500,00

 
  • Basisonderwijs

 

€ 11128,62

 
  • Bijscholing leraren

 

€ 185,96

 
  • Beroepsopleiding

 

€ 1939,87

 
  • Landbouwproject en veehouderij

 

€ 1205,11

 
  • Vaardighedenprogramma

 

€ 136,54

 
  • Voorlichting en bewustwording

 

€ 421,07

 
  • Vrouwenproject

 

€ 105,39

 
  • Overige kosten

 

€ 377,45

 

Promotiematerialen

 

€ 272,91

 

Overhead

 

€ 173,00

 

Website

 

€ 75,54

 
    

Totaal uitgaven

  

€ 16021,45

    

Balans per 31 december 2017

Activa

Saldo Kas

 

€ 12740,89

 

Saldo rekening

 

€ 6862,16

 

Saldo Spaarrekening

 

€ 1014,67

 
    

Totaal activa

  

€ 20617,72

    

Passiva

Reservering voor basisopleiding Oeganda

 

€ 15.500,00

 

Reservering project vakopleiding

 

€ 1.000,00

 

Vermogen

 

€ 1.500,00

 

Reservering ondersteuning leerling middelbaar onderwijs

 

€ 500,00

 

Reservering project volwassenen

 

€ 500,00

 

Reservering project bewustwording Oeganda

 

€ 500,00

 

Reservering professionalisering Talking Hands

 

€ 500,00

 

Reservering management Talking Hands

 

€ 617,72

 

Post onvoorzien

 

€ 117,72

 
    

Totaal passiva

  

€ 20617,72

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2017. Hieronder worden de posten gespecificeert.

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten in 2017.

Kerstmarkt

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2017.

Crafts

Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus

Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2017 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten

Financiële bijdrage aan de ondersteunde projecten in Oeganda. Gezamenlijk hebben de projecten 15.500 euro ontvangen. Een uitgebreide omschrijving van de projecten is te vinden in hoofdstuk 5, Projectmanagement.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands

Overhead

Overhead bestaat uit bankkosten, Kamer van Koophandel inschrijvingen.

Website

Kosten verbonden aan de website www.talking-hands.nl

7. Doelen 2018: een vooruitblik

Outreach en nieuwe contacten

In 2018 willen we graag meer samenwerking zoeken met individuen en organisaties in Europa die affiniteit hebben met doven. We denken hierbij aan bijvoorbeeld contacten met de dovengemeenschap in Nederland. De bedoeling is dat we nieuwe contacten gaan leggen en we via deze contacten meer mensen bereiken.

Transparantie beschikbaar gemaakte fondsen

In 2018 zal een pilot worden opgezet, waarbij Talking Hands per trimester een projectvoorstel inclusief budget ontvangt van New Hope School for the Deaf. Na goedkeuring hiervan zullen de benodigde fondsen worden overgemaakt. Na afloop van een trimester zal Talking Hands een afrekening ontvangen. Één keer per jaar zal Talking Hands, gelijk aan de huidige situatie, een jaarafrekening ontvangen. Begin 2019 wordt deze pilot geëvalueerd.

Uitwerken van formele afspraken met New Hope School

De formele afspraken tussen Talking Hands en New Hope School willen we graag overzichtelijk uitwerken. De meeste afspraken zijn duidelijk voor beide partijen, maar staan nog niet op papier. Het is bijvoorbeeld goed dat medewerkers van New Hope School weten wat ze van Talking Hands kunnen verwachten en waar de grenzen liggen van de (financiële) mogelijkheden.

Aankoop land

In 2018 zal Talking Hands zich gedurende het jaar inzetten om financiële middelen te verkrijgen om land te kunnen aankopen in Oeganda. Op dit moment is een substantieel deel van de vaste – maandelijkse – lasten van de basisschool en de vakopleiding de huur voor de grond en de schoolgebouwen. Door een stuk land aan te kopen – waar op termijn schoolgebouwen kunnen worden gebouwd – verminderen de vaste lasten. Deze fondsen kunnen dan bijvoorbeeld besteed worden aan het onderwijs. Totdat de bouwwerkzaamheden beginnen, zal de grond gebruikt worden voor het landbouwproject (waarvoor nu grond (deels) gehuurd wordt.