jaarverslag

Jaarverslag 2017

Stichting Talking Hands

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Beste Lezer,

Met trots presenteren wij hierbij ons jaarverslag 2017. Het afgelopen jaar heeft de stichting grotere veranderingen ondergaan met het oog op de toekomst. De meest ingrijpende van deze veranderingen, en ook het meest zichtbare, is de naamsverandering geweest. Deze naamswijziging representeert een grote verandering in de Stichting: Talking Hands is de start up fase ontgroeid. Door herformulering van onze doelen en statuten kunnen we, met jullie bijdrage, meer projecten ondersteunen en zo meer mensen helpen. Hierdoor dragen we met z'n allen bij aan de verbetering van leefomstandigheden voor dove kinderen en jongeren in Oeganda, vanuit een bottom up approach en gedragen vanuit lokale expertise.

Deze veranderingen hebben ook voor onze donateurs positief effect. Met terugwerkende kracht is Talking Hands vanaf 1 januari 2017 aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. De naamswijziging is de dus slechts de kers op de taart.

Terugkijkend op 2017 kunnen we stellen dat we ons veel hebben bezig gehouden met de administratieve kant van de stichting. Dit alles om een zo duurzaam mogelijke stichting te worden. Tegelijkertijd hebben we de financiële stroom richting Oeganda stabiel weten te houden, mede door de inkomsten uit de craftsverkoop bij verscheidene kerstmarkten. Om in de toekomst de financiële stroom stabieler te maken, gaan we in 2018 actief op zoek naar (lange termijn) donateurs. Ook richten we ons op het formaliseren van afspraken met onze partner in Oeganda: New Hope School for the Deaf.

Namens het bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts Voorzitter

Imme Widdershoven Secretaris

Marieke Huizenga Penningmeester

Vivienne Huppertz Acquisitie en professionalisering

Douwe de Vries Evenementen

2. Fondsenwerving

Naast donateurs is in 2017 een substantieel deel van de inkomsten van de stichting geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder geven wij een kort overzicht van de activiteiten georganiseerd door onze stichting.

Kennismakingscursus gebarentaal

In de periode maart - april 2017 hebben wij voor het derde jaar op rij een kennismakingscursus gebarentaal georganiseerd in Wageningen. Deze cursus werd gegeven door Stevens Arissen van gebarentaal-organisatie Gebaar Ede. Dertig cursisten leerden in vijf weken de basis van de Nederlandse gebarentaal.

Koningsmarkt

Tijdens Koningsdag stond onze stichting op de vrijmarkt. Met de verkoop van tweedehands spullen is er geld opgehaald voor Talking Hands. Daarnaast bood de Koningsmarkt een mooie gelegenheid om het goede doel te promoten en de bekendheid van de stichting te vergroten.

Kerstconcert

Het Wageningse saxofoonensemble Saxplosief gaf een kerstconcert tijdens de kerstmarkt in Wageningen. Als echte straatmuzikanten hebben zij een open instrumentenkoffer neergezet waar bezoekers hun kleingeld in konden gooien. Het opgehaalde bedrag hebben ze aan onze stichting gedoneerd!

Zomermarkten

Tijdens de zomer is de stichting erg actief geweest in het verkopen van Oegandese ‘crafts’. Bijna elk weekend was er in een stad in Nederland op een braderie of themamarkt ons standje te vinden, zoals b.v. op het Keti Koti en het Afrikafestival in Hertme, op de Hippiemarkt in Lelystad, de Nazomermarkt in Leiden of de Molenmarkt in Wageningen. Tijdens deze markten hebben we niet alleen gelden middels de verkoop kunnen binnenhalen, maar hebben ook informatie over de stichting volstrekt, met veel geïnteresseerden gepraat en infomateriaal verdeeld. Na de zomer waren we ook nog op de ‘Novemberleuchten’ markt in Dörenthe (Duitsland) uitgenodigd, en hebben daar ook nog eens veel crafts kunnen verkopen.

Kerstmarkt

Ook 2017 mocht de stichting deel uitmaken van de kerstmarkt (‘Weihnachtsmarkt’) in Singen (Duitsland). De organisatie van deze kerstmarkt steuns ons goed doel en wij mogen gratis gebruik maken van een standplaats en verkoopshutje. De stichting heeft alleen voor de kosten van elektriciteit en -aansluiten hoeven betalen. Tijdens de kerstmarkt, die van 1 tot 23 december geopend was, heeft de stichting zich in kerstsfeer mooi gepresenteerd en veel crafts verkocht. De nieuwe designs waren erg in trek. We hebben met veel geïnteresseerden gesproken en contacten met bestaande donateurs kunnen onderhouden.

3. Communicatie en bewustmaking

Voor een kleine stichting als de onze is communicatie erg belangrijk. We grijpen alle mogelijkheden aan om over onze activiteiten en de projecten in Oeganda te vertellen. We merken dat mensen het leuk vinden dat we ons contact met geïnteresseerden zo persoonlijk is. Ook is de korte link tussen ons en onze partners in Oeganda interessant, want zo kunnen we heel precies vertellen wat er daarginds allemaal gebeurd. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende communicatiemethodes die we in 2017 hebben gehanteerd.

Documentaire

De Oegandese kunstenaar Comfort Abemigisha heeft een documentaire gemaakt over de New Hope School for the Deaf. De documentaire gaat in op de ervaringen van de leerlingen van de New Hope School, en op die van hun ouders, leerkrachten en buurtgenoten. Deze documentaire helpt ons nu en in de toekomst om bewustwording te creëren in Europa over de situatie voor dove kinderen in Oeganda. De documentaire is in het Engels, Nederlands en Duits ondertiteld, zodat het voor een groot publiek toegankelijk is. De documentaire is te vinden op het Youtube-kanaal van de stichting. In 2018 organiseren wij een vertoning van deze documentaire in het Heerenstraat Theater in Wageningen.

Nieuwsbrieven

Ook in 2017 hebben wij vier nieuwsbrieven gestuurd aan mensen die zich voor onze nieuwslijst hebben aangemeld. In deze nieuwsbrieven zoeken wij naar een balans tussen verhalen over onze projecten in Oeganda en onze activiteiten als stichting in Europa. Het doel van de nieuwsbrief is het creëren van bewustwording over de situatie van dove kinderen in Oeganda. Daarnaast is transparantie voor onze stichting erg belangrijk. Wij willen graag dat de mensen die ons steunen op de hoogte blijven van onze activiteiten. Zo verkleinen we de afstand tussen onze donateurs en sympathisanten, onze partners in Oeganda, en onszelf.

Sociale media

In 2017 hebben we vooral veel gebruik gemaakt van Facebook om onze stichting te promoten en geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten. Het aantal likes op onze Facebookpagina is met 63 gestegen: van 287 naar 350 likes. Facebook is ook gebruik om aanmeldingen te werven voor o.a. de nieuwsbrieven en de kennismakingscursus gebarentaal. Ons streven is om minstens eens per week een Facebook-bericht te plaatsen. Hierbij zoeken we naar een balans tussen berichten uit Oeganda en informatie over onze eigen activiteiten.

Ons Youtube-kanaal hebben wij in 2017 onder andere gebruikt om video's van de New Hope School op te plaatsen. Ook is onze documentaire op ons Youtube-kanaal geplaatst. Andere sociale media-kanalen zoals Twitter, Instagram en LinkedIn hebben wij in 2017 niet actief gebruikt. Hier willen wij in 2018 meer aandacht aan besteden.

Website

In 2017 is onze website vernieuwd. Op onze nieuwe website wordt meer aandacht besteed aan een beschrijving van de specifieke projecten in Oeganda die wij ondersteunen. Er staat ook een uitgebreide beschrijving van de achtergrond van onze projecten op de website. Verder voldoet de website aan de ANBI-voorwaarden door de namen van de bestuurders van onze stichting; het (financieel) jaarverslag; het beleidsplan; en de doelen, activiteiten en contactgegevens van onze stichting te publiceren. De website is aangevuld met veel foto’s uit Oeganda. Dit maakt de website aantrekkelijk en het helpt bezoekers van de website om zich een beeld te vormen van onze projecten. Ook biedt de website directe mogelijkheid om te doneren, door middel van een ‘doneerknop’. Deze wordt beheerd door Stichting Geef. In 2018 willen wij onze website verder ontwikkelen.

4. Administratieve wijzigingen

in 2017 hebben een aantal administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Hieronder worden deze besproken.

Naamswijziging

De meest zichtbare wijziging voor onze donateurs is de naamswijziging geweest. Vanaf 11 december 2017 ging Stichting New Hope School for the Deaf door onder de naam Talking Hands. De naamswijziging is het sluitstuk én bekroning van een intensieve periode waarin het bestuur hard heeft gewerkt om de administratieve kant van de stichting klaar te maken voor de toekomst. De belangrijkste wijzigingen worden in dit hoofdstuk besproken. De naamswijziging symboliseert onze blijvende betrokkenheid bij doven in Oeganda en alle wijzigingen stellen de stichting nog beter in staat om onderwijs, integratie en bewustwording van doven te vergroten en verbeteren.

Beleidsplan

Eind 2017 heeft de stichting een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit nieuw beleidsplan legt beleid van de stichting tot het jaar 2020 uit. Een nieuw beleidsplan was nodig in verband met de statutenwijziging, naamswijziging en de nieuwe verbrede doelstelling van de stichting. Het nieuw beleidsplan beschrijft gedetailleerd onder ander de werkzaamheden, doelstelling, organisatie en toekomstplannen van de stichting. Het beleidsplan verleent de stichting structuur en is gepubliceerd op de website voor iedereen geïnteresseerd in dit beleid.

Statutenwijziging

In 2017 heeft de stichting zijn statuten gewijzigd. Hierin zijn de verbrede doelen en de naamswijziging opgenomen. Ook heeft de statutenwijziging het mogelijk gemaakt om in aanmerking te komen voor het ANBI-keurmerk( zie hieronder). Het VAD Notariaat te Rotterdam heeft deze statutenwijziging uitgevoerd, en het notariaat Smit & Moormann te Wageningen gratis het bestuursbesluit gelegaliseerd.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status

Na aanpassing van het beleidsplan en statuten voldeed de stichting aan de voorwaarden voor het aanvragen van een ANBI-status bij de Nederlandse Belastingdienst. Eind 2017 is met terugwerkende kracht over het jaar 2017 de ANBI-status toegekend aan Talking Hands. Een stichting met ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Ook mogen donateurs nu ook giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

5. Projectmanagement

De stichting is erg blij met de samenwerking met New Hope School for the Deaf in Oeganda. De Organisatie is in Oeganda geregistreerd als een community based organisation (CBO).Als onze partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer, besteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. De bestaande projecten zijn in 2017 succesvol voortgezet en in samenwerking zijn enkele nieuwe projecten opgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort toe.

Basisonderwijs

In 2017 hebben in totaal 33 kinderen basisonderwijs genoten op New Hope School for the Deaf. Zoals de meeste scholen in Oeganda is New Hope School for the Deaf een internaat. De beschikbaar gestelde fondsen zijn onder andere besteed aan de huur van de schoolgebouwen, lerarensalarissen, schoolmaaltijden en lesmateriaal.

begin 2017 is er een extra klaslokaal bijgebouwd. Sinds 2017 is er namelijk een klas bijgekomen, de P7, de hoogste klas van de basisschool in Oeganda.

Bijscholing leerkrachten

Tijdens de schoolvakantie in december hebben de docenten aan New Hope School for the Deaf een week lang bijscholing ontvangen op het gebied van dovenonderwijs, gebarentaal en pedagogiek. Talking Hands heeft de kosten voor de cursusleiders, lesmateriaal, en maaltijden bijgedragen.

De meeste leraren aan New Hope School for the Deaf zijn niet geschoold in speciaal onderwijs. De opleiding tot docent speciaal onderwijs heeft slechts een beperkt aantal opleidingsplekken per jaar. Gecertificeerde leraren voor dovenonderwijs zijn hierdoor erg gewild. New Hope School for the Deaf heeft niet genoeg financiële middelen om het vaak hoge salaris voor deze docenten te kunnen betalen. Door het organiseren van de cursus wordt de kennis van de docenten vergroot, wat bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs die New Hope School for the Deaf kan bieden.

Beroepsopleiding

In 2017 hebben 6 dove en slechthorende jongeren aan een beroepsopleiding kunnen deelnemen. Er worden twee vakopleidingen aangeboden: ‘schrijnwerk’ en in ‘crafts en kleermaken’. Ook de jongeren van de basisschool hebben elk een aantal uren per week een van deze twee vakken gevolgd. De producten van de beroepsopleidingen worden in Oeganda (meubelen) en Europa (crafts) verkocht, en draagt bij aan de zelfstandige inkomstenverwerving van de projecten.

Landbouwproject en veehouderij

In 2017 is het landbouwproject verder ontwikkeld. Op drie stukken land hebben de kinderen en jongeren van de basisschool en de beroepsopleiding onder begeleiding zoete aardappelen, groenten, cassave en bonen verbouwd. De leerlingen hebben geleerd hoe voedsel wordt verbouwd en geoogst. Daarnaast is in 2017 het veehouderijproject opgezet. Op kleine schaal worden er kippen, konijnen en 2 geiten gehouden. Ook hier worden de kinderen begeleid in de zorg voor de dieren. Talking Hands ondersteund deze projecten door de landhuur en de kosten voor de dierverblijven en diervoeder te subsidiëren.

Vaardighedenprogramma

Een nieuw geïnitieerd project is het vaardigheidsprogramma waarbij de jongeren van de basisschool en beroepsopleiding in een aantal weekenden een vaardigheid leren, zoals catering. De jongeren hebben tijdens deze cursus de bereidingswijze van typisch Oegandese gebakjes geleerd.

Door verschillende van zulke vaardigheden te leren wordt de zelfstandigheid van de jongeren vergroot om later een goed bestaan te kunnen opbouwen. Dit project is opgezet in samenspraak met de ouders en familie van de jongeren.

Voorlichting en bewustwording

In januari en augustus heeft er een gratis gebarentaalcursus aan de New Hope School for the Deaf plaatsgevonden. Deze cursus werd gegeven aan ouders en familieleden van de leerlingen en geïnteresseerden uit de omgeving. De cursus draagt bij aan de communicatiemogelijkheden van doven met hun omgeving, zoals binnen de familie, dorpsgemeenschap en publieke diensten. Naast gebarentaal hebben de deelnemers ook geleerd over de dovencultuur en omgang met doven, zowel van de docenten als van elkaar. De cursus was zeer goed bezocht en draagt bij aan lokale bewustwording en integratie van doven in de gemeenschap.

Vrouwenproject:

In 2017 is er een nieuw project geïnitieerd. Door de steun van Talking Hands hebben twee jonge dove vrouwen allebei een bedrijfje kunnen oprichten: 1 vrouw heeft een kleermakerij en catering opgericht, terwijl de andere vrouw Oegandese crafts maakt en verkoopt. Talking Hands heeft voor beiden een bescheiden startkapitaal beschikbaar gesteld, voor onder andere de aanschaf van een naaimachine, stof en materialen voor de crafts. Door het opstarten van een eigen bedrijf kunnen beide vrouwen eigen inkomsten genereren en hierdoor een zelfstanding, onafhankelijk, leven opbouwen.

Overige kosten

Onder deze post vallen alle andere kosten die verbonden zijn aan New Hope School for the Deaf Oeganda, zoals administratiekosten, onkostenvergoeding voor de

(vrijwillig, onbetaalde) directeur, de aanschaf van een fiets en de kosten voor het organiseren van field trips voor de leerlingen en docenten.

6. Jaarafrekening en financiële verantwoording

Inkomsten

Donaties

 

5165,00

 

Markten

 

6356,78

 

Kerstmarkt Singen

 

7920,61

 

Crafts

 

1088,00

 

Gebarentaalcursus

 

540,00

 
    

Totaal inkomsten

  

21070,39

uitgaven

Projecten totaal

 

15500,00

 
  • Basisonderwijs

 

11128,62

 
  • Bijscholing leraren

 

185,96

 
  • Beroepsopleiding

 

1939,87

 
  • Landbouwproject en veehouderij

 

1205,11

 
  • Vaardighedenprogramma

 

136,54

 
  • Voorlichting en bewustwording

 

421,07

 
  • Vrouwenproject

 

105,39

 
  • Overige kosten

 

377,45

 

Promotiematerialen

 

272,91

 

Overhead

 

173,00

 

Website

 

75,54

 
    

Totaal uitgaven

  

16021,45

    

Balans per 31 december 2017

Activa

Saldo Kas

 

12740,89

 

Saldo rekening

 

6862,16

 

Saldo Spaarrekening

 

1014,67

 
    

Totaal activa

  

20617,72

    

Passiva

Reservering voor basisopleiding Oeganda

 

15.500,00

 

Reservering project vakopleiding

 

1.000,00

 

Vermogen

 

1.500,00

 

Reservering ondersteuning leerling middelbaar onderwijs

 

500,00

 

Reservering project volwassenen

 

500,00

 

Reservering project bewustwording Oeganda

 

500,00

 

Reservering professionalisering Talking Hands

 

500,00

 

Reservering management Talking Hands

 

617,72

 

Post onvoorzien

 

117,72

 
    

Totaal passiva

  

20617,72

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2017. Hieronder worden de posten gespecificeert.

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten in 2017.

Kerstmarkt

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2017.

Crafts

Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus

Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2017 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten

Financiële bijdrage aan de ondersteunde projecten in Oeganda. Gezamenlijk hebben de projecten 15.500 euro ontvangen. Een uitgebreide omschrijving van de projecten is te vinden in hoofdstuk 5, Projectmanagement.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands

Overhead

Overhead bestaat uit bankkosten, Kamer van Koophandel inschrijvingen.

Website

Kosten verbonden aan de website www.talking-hands.nl

7. Doelen 2018: een vooruitblik

Outreach en nieuwe contacten

In 2018 willen we graag meer samenwerking zoeken met individuen en organisaties in Europa die affiniteit hebben met doven. We denken hierbij aan bijvoorbeeld contacten met de dovengemeenschap in Nederland. De bedoeling is dat we nieuwe contacten gaan leggen en we via deze contacten meer mensen bereiken.

Transparantie beschikbaar gemaakte fondsen

In 2018 zal een pilot worden opgezet, waarbij Talking Hands per trimester een projectvoorstel inclusief budget ontvangt van New Hope School for the Deaf. Na goedkeuring hiervan zullen de benodigde fondsen worden overgemaakt. Na afloop van een trimester zal Talking Hands een afrekening ontvangen. Één keer per jaar zal Talking Hands, gelijk aan de huidige situatie, een jaarafrekening ontvangen. Begin 2019 wordt deze pilot geëvalueerd.

Uitwerken van formele afspraken met New Hope School

De formele afspraken tussen Talking Hands en New Hope School willen we graag overzichtelijk uitwerken. De meeste afspraken zijn duidelijk voor beide partijen, maar staan nog niet op papier. Het is bijvoorbeeld goed dat medewerkers van New Hope School weten wat ze van Talking Hands kunnen verwachten en waar de grenzen liggen van de (financiële) mogelijkheden.

Aankoop land

In 2018 zal Talking Hands zich gedurende het jaar inzetten om financiële middelen te verkrijgen om land te kunnen aankopen in Oeganda. Op dit moment is een substantieel deel van de vaste – maandelijkse – lasten van de basisschool en de vakopleiding de huur voor de grond en de schoolgebouwen. Door een stuk land aan te kopen – waar op termijn schoolgebouwen kunnen worden gebouwd – verminderen de vaste lasten. Deze fondsen kunnen dan bijvoorbeeld besteed worden aan het onderwijs. Totdat de bouwwerkzaamheden beginnen, zal de grond gebruikt worden voor het landbouwproject (waarvoor nu grond (deels) gehuurd wordt.