financiële verantwoording

Overzicht inkomsten en uitgaven Stichting Talking Hands (voorheen Stichting New Hope

School for the Deaf) voor het jaar 2016

Talking_Hands_Financiele_Verantwoording1

Toelichting per post: Inkomsten

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Craftsverkoop

Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Craftsverkoop kerstmarkt

Opbrengst van de kraam van de stichting op de kerstmarkt van Singen, Duitsland. De opbrengst bestaat uit donaties en craftsverkoop.

Toelichting per post: Uitgaven Stichting Talking Hands

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting.

Overhead

Overhead bestaat uit bankkosten, Kamer van Koophandel inschrijvingen en het hosten van de website.

Activiteiten (kerstmarkt)

Onder deze post vallen de kosten gemaakt voor de kerstmarkt in Singen, zoals reiskosten, stroomkosten en de aankleding van de kraam.

Toelichting per post: Uitgaven Projecten in Oeganda

Salarissen

De gesteunde dovenschool in Oeganda heeft elf medewerkers: leraren voor het basisonderwijs en de vakopleidingen en verzorgers voor de inwonende leerlingen en een kok. Naast lesgeven verzorgen de medewerkers gebarentaalcursussen en bewustwordingsactiviteiten voor ouders en belangstellenden. De kosten voor huisvesting van medewerkers is inbegrepen in deze post. Huisvesting is onderdeel van het salaris dat medewerkers ontvangen, omdat er dag en nacht (in rotatie) medewerkers aanwezig zijn op het schoolterrein (waar ook de slaapzalen van de leerlingen zijn).

Leraren- en mederwerkersscholing

Onder deze post vallen de kosten voor he organiseren van bijscholingscursussen voor de medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs en begeleiding van de leerlingen te verbeteren. De cursussen leggen de nadruk op gebarentaal, onderwijzen in gebarentaal en pedagogiek.

Schoolmaaltijden

De gesteunde dovenschool is een internaat: leerlingen wonen gedurende de semesters op de school. De kosten onder deze post omvatten de kosten voor de aankoop en bereiding van maaltijden, kookgerei en brandhout.

Lesmaterialen

Onder deze post vallen de kosten voor het onderwijs, zoals schoolboeken, werkboeken, schrijfgerei en krijtborden.

Gezondheid en Hygiëne

Deze post omvat de kosten voor medische zorg, medicatie en eerste-hulpmaterialen voor de leerlingen. Daarnaast zijn de kosten voor zeep, toiletpapier, tandpasta, maandverband en schoonmaakmiddelen in deze post opgenomen, alsook de kosten voor water voor wassen, schoonmaken, drinken en koken.

Huur schoolgebouwen

Onder deze post vallen de kosten voor het huren van het schoolgebouw en de slaapzalen voor de leerlingen, inclusief de kosten voor elektriciteit.

Onderhoud gebouwen

Het is van belang de slaapzalen, toiletten en wasruimten, en de leslokalen goed te onderhouden. De kosten voor materiaal voor dit onderhoud vallen onder deze post. De meeste onderhoudswerkzaamheden worden voor de medewerkers zelf uitgevoerd, maar voor sommige reparaties is het noodzakelijk externen in te huren en de kosten hiervoor zijn in deze post inbegrepen.

Gebarentaalcursussen voor ouders

Onder deze post vallen de kosten voor het organiseren van gebarentaalcursussen voor ouders en belangstellenden. De cursussen dragen bij aan het vergroten van de communicatie tussen ouder en kind. Daarnaast dragen de cursussen bij aan het vergroten van de kennis in de regio (en in Oeganda) over doven en hoe zij kunnen bijdragen aan de samenleving.

Vakopleidingen

Onder deze post vallen de kosten voor de vakopleiding van oudere leerlingen. De kosten omvatten materiaal voor het maken van crafts, stof en draad voor de kleermakerij en het onderhoud van naaimachines

Landbouwproject

Het landbouwproject heeft twee doelen: het vergroten van de kennis van leerlingen over het verbouwen van voedsel en het verduurzamen van de organisatie. Door eigen voedsel te verbouwen, worden de kosten voor schoolmaaltijden verlaagt, omdat er minder afhankelijkheid is van de (vaak grillige) Oegandese markt. Daarnaast zorgt het landbouwproject voor een divers en gezond dieet van de leerlingen.

Stichting Talking Hands wordt volledig gerund door vrijwilligers. Alle vrijwilligers, inclusief het bestuur, ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de stichting. Gemaakte onkosten worden wel vergoed. Alle vergoedingen die zijn betaald aan het bestuur en andere vrijwilligers worden vermeld en toegelicht in het jaarverslag en de financiële verantwoording van de stichting.