beleidsplan

Beleidsplan 2017-2020

VOORWOORD

Dit beleidsplan heeft ten doel donateurs, organisaties en andere geïnteresseerden te informeren over het beleid en de toekomstvisie van Talking Hands voor de periode 2017-2020.

Talking Hands is opgericht in juni 2014 en droeg toen nog de naam ‘Stichting New Hope School for the Deaf’. De naam is gewijzigd naar 'Talking Hands' in 2017.

De stichting werd opgericht door vrijwilligers met affiniteit voor minder bedeelden in ontwikkelingslanden. Via deze weg zetten zij zich in voor het bevorderen van integratie en het creëren van kansen voor doven in Oeganda. Er werd gekozen voor de oprichting van een stichting om de structuur en continuïteit van het werk te faciliteren en op een professionele manier verder te kunnen ontwikkelen.

Het primaire doel van de stichting is het bevorderen van maatschappelijke integratie en ook het creëren van kansen voor doven en slechthorenden in Oeganda. Dit doet de stichting onder meer door het toegankelijk maken van onderwijs voor kansarme doven in Oeganda. Om dit te bereiken zijn er doelen gesteld die jaarlijks zullen worden geëvalueerd en herzien, te beginnen in 2017. Dit beleidsplan biedt een kader waarbinnen de ambities van de stichting op termijn (2017-2020) kunnen worden gerealiseerd.

De gestelde doelen vragen veel van de donateurs, vrijwilligers en het bestuur van Talking Hands. Het behalen van deze doelen zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar elke bijdrage zal de situatie van doven in Oeganda bevorderen, en is daarmee de moeite zeker waard.

Wageningen, December 2017

Stichting Talking Hands

Ine Aerts                                   

Imme Widdershoven

Marieke Huizenga       

Viviënne Huppertz

Douwe de Vries

 

Inhoudsopgave

 1. INLEIDING iv
 2. WERKZAAMHEDEN vii
 3. ORGANISATIE STICHTING viii
 4. COMMUNICATIE x
 5. TOEKOMSTPLANNEN xi

1. INLEIDING

Talking Hands richt zich op de maatschappelijk integratie en het creëren van kansen voor doven en slechthorenden in Oeganda.

Oeganda is een land waarin de nadelen van een handicap, in dit geval doof- en slechthorendheid, worden versterkt door een negatieve houding van de gemeenschap tegenover gehandicapten. Doven en slechthorenden worden gestigmatiseerd op basis van onbegrip en bijgeloof. Dit heeft discriminatie, uitsluiting en soms zelfs mishandeling tot gevolg. Daarnaast zijn openbare faciliteiten voor mensen met een handicap, zoals scholen en ziekenhuizen, onvoldoende. Deze factoren komen onder andere tot uiting in de beperkte toegang tot educatie voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. Deze groep heeft net als alle andere kinderen en jongeren recht op scholing. Om deze reden werkt Talking Hands aan het toegankelijk maken van educatie voor dove en slechthorende kinderen en jongeren in Oeganda. Hierbij wordt zowel primair onderwijs als diverse cursussen in specifiek vakmanschap (o.a. houtbewerking, kleermakerij en kunstnijverheid) voor dove en slechthorende jongeren aangeboden. Bovendien bevordert Talking Hands hiermee ook de integratie in het beroepsleven.

Stigmatisering van doven en slechthorenden is veel aanwezig in Oeganda. Door deze stigmatisering worden dove mensen beperkt in hun kansen. Zo zijn er bijvoorbeeld minder mogelijkheden voor dove kinderen om naar school te gaan dan voor horende kinderen, omdat ouders geloven dat hun dove kind niet goed kan leren. Zij vinden dan de investering in het onderwijs voor hun dove kind niet de moeite waard, want dovenscholen kosten vaak veel geld. Een verandering in de negatieve houding van de gemeenschap tegenover doven en slechthorenden is dus cruciaal om een gelijkwaardige positie voor doven en slechthorenden in de Oegandese samenleving te verwerven. Talking Hands werkt samen met lokale partners om voorlichting te geven over o.a. de oorzaken van doofheid; gebarentaal; en de Dovencultuur. De focus ligt hierbij op het delen van kennis met respect voor lokale normen en waarden. Opgedane kennis wordt in verband gebracht met de levensomstandigheden van mensen die direct of indirect betrokken zijn bij dove of slechthorende mensen in hun omgeving. Op deze manier werkt Talking Hands aan een duurzame positieve verandering van houding ten aanzien van doven en slechthorenden in Oeganda.

Talking Hands werkt nauw samen met een lokale Community Based Organisatie: de New Hope School for the Deaf. Dit is een basisschool in ruraal Kyakatebe. De school biedt kwalitatief en betaalbaar basisonderwijs aan, aan dove kinderen en jongeren uit de regio. Daarnaast organiseert de school cursussen voor dove kinderen en jongeren, alsook aan familieleden en buurtgenoten van deze leerlingen. Talking Hands steunt de school bij haar projecten. Op hun beurt bieden de school en haar medewerkers een ingang in de lokale gemeenschap en toegang tot een netwerk van mensen die zich inzetten voor een betere integratie van doven en slechthorenden in de Oegandese maatschappij. Ook brengt de school Talking Hands in contact met al bestaande projecten in Oeganda. Zo werkt Talking Hands aan een uitdijende gemeenschap waarin begrip en tolerantie voor dove en slechthorende mensen in Oeganda centraal staat.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf vrijwilligers, die zich enthousiast inzetten voor maatschappelijk integratie en het creëren van kansen voor doven en slechthorenden in Oeganda. De huidige voorzitter van de stichting, Ine Aerts, was zelf enkele jaren werkzaam in het onderwijs voor dove en slechthorende kinderen en jongeren in Oeganda. Het moge duidelijk zijn dat de betrokkenheid van de bestuursleden groot is. De basis van deze motivatie komt deels voort uit het voormalige studieprogramma van elk van de bestuursleden, namelijk 'Internationale Ontwikkelingsstudies'.

Naast persoonlijke vaardigheden van de bestuursleden biedt deze academische basis een zekere kennis van zaken die van belang is voor het bereiken van de doelen van de stichting.

Kortom: Talking Hands werkt met een bijzondere aanpak aan een bijzonder doel: een integrale aanpak waarmee doven en slechthorenden in Oeganda een kans op een betere toekomst wordt geboden. Onderdeel van deze integrale aanpak is het onderwijzen van familieleden en directe en indirecte betrokkenen van dove en slechthorende kinderen uit de gemeenschap, waarmee er dus samen aan het uiteindelijke doel van Talking Hands, integratie en acceptatie van doven en slechthorenden in Oeganda, gewerkt kan worden.

Talking Hands draagt hieraan bij met fondswervende activiteiten, samenwerking met lokale partners en het creëren van bewustzijn omtrent het probleem in een breed netwerk van personen en organisaties.

2. DOELSTELLINGEN

De stichting heeft ten doel de maatschappelijke integratie te bevorderen van doven en slechthorenden in Oeganda alsmede het creëren van kansen voor doven en slechthorenden, onder meer door:

 1. kwalitatief onderwijs voor kansarme doven en slechthorenden in Oeganda toegankelijk te maken en te ontwikkelen;
 2. voorlichtingswerk over onderwerpen gerelateerd aan doofheid te steunen en te organiseren;
 3. de toetreding van doven en slechthorenden tot de Oegandese arbeidsmarkt te steunen;
 4. het bijdragen aan de bewustwording in Europa over de situatie voor doven en slechthorenden in Oeganda;

en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. WERKZAAMHEDEN

De stichting verwerft gelden op de volgende drie voornaamste manieren: ten eerste ontvangt de stichting donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen, bedrijven en andere organisaties. Ten tweede worden er regelmatig fondswervende activiteiten georganiseerd, zoals lunchverkoop, filmvertoningen en cursussen gebarentaal. Deze activiteiten kunnen zowel in samenwerking met andere organisaties als onafhankelijk worden georganiseerd. Ten slotte verkrijgt de stichting inkomsten door de kleinschalige verkoop van crafts: werkstukken die door de dove leerlingen en dove vrouwen worden gemaakt, zoals sieraden en tassen.

De stichting is een fondswervende instelling waarbij er gestreefd wordt de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. De kostenpost van fondswervende activiteiten moet, in verhouding tot de opbrengsten, zo klein mogelijk gehouden worden, maar kan per inzamelingsactie verschillen. Acties mogen alleen gehouden worden als de uiteindelijke opbrengst de kosten overstijgt. De stichting streeft ernaar minder dan 9% van de  totale jaarlijkse opbrengsten uit te geven aan fondswervende activiteiten en administratie (overhead). Kosten en opbrengsten van fondswervende activiteiten worden gedocumenteerd in de administratie.

Via sociale media, nieuwsbrieven en de website worden ontwikkelingen omtrent de stichting openbaar gemaakt, alsmede overige informatie die aansluit bij deze organisaties en hun missie (zie 5. communicatie).

4. ORGANISATIE STICHTING

Talking Hands is gevestigd in de gemeente Wageningen en bestaat uit ten minste drie bestuurders.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen voor een vergadering en voorts zo dikwijls als de voorzitter of minstens één bestuursleden dit gewenst achten. De bestuurders worden benoemd voor maximaal vier jaar en zijn steeds herbenoembaar. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegelden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Tot de bestuursleden zijn benoemd:

Ine Aerts                                         (voorzitter)

Imme Widdershoven                    (secretaris)

Marieke Huizenga                         (penningmeester)

Viviënne Huppertz                         (algemeen bestuurslid)

Douwe de Vries                              (algemeen bestuurslid)

De stichting streeft geen commerciële belangen na. De stichting heeft geen winstoogmerk. Bij het besluit tot ontbinding wordt een batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling  Het bestuur voert een administratie waarin alle vergoedingen en vacatiegelden die zijn betaald aan het bestuur worden vermeld. Hiernaast wordt in de administratie de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting geregistreerd. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 1. giften en donaties;
 2. subsidies en sponsorbijdragen;
 3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;                             (Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.)
 4. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Het jaarverslag verschijnt jaarlijks vóór 1 april en is volledig openbaar en te vinden op de website.

Donateurs ondersteunen Talking Hands financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven binnen het kader van het doel van de stichting, De stichting zal proberen zo veel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren, maar kan niet garanderen dat in alle gevallen deze gehonoreerd worden.

5. COMMUNICATIE

Communicatie wordt gezien als een middel om het doel, de maatschappelijke integratie, het creëren van kansen, en de ondersteuning van onderwijs voor doven en slechthorenden in Oeganda te bewerkstelligen. Het onderhouden en uitbreiden van netwerken is daarom van groot belang. Het communicatieplan van Talking Hands is er op gericht om enerzijds contacten naar nieuwe donateurs en sponsoren te leggen, en anderzijds de bestaande contacten te voorzien van actuele informatie over door de stichting georganiseerde evenementen en ontwikkelingen in Oeganda.

De stichting maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen en kanalen. Hieronder vallen:

 1. een website;
 2. e-mail (elektronische nieuwsbrief);
 3. sociale media;
 4. informatiemateriaal.

Website

www.talking-hands.nl is een informatieve en interactieve website die informatie biedt met betrekking tot het werk van de stichting in Oeganda. Daarnaast zal het in de toekomst ook het de mogelijkheid bieden tot doneren en wordt er promotie- en informatiemateriaal ter beschikking gesteld in de vorm van elektronische folders, films en presentaties. De website verwijst ook naar de andere online communicatiemogelijkheden (e-mail en sociale media).

Elektronische nieuwsbrief

Drie tot vier keer per jaar verschijnt er een elektronische nieuwsbrief met de vorderingen van het werk in Oeganda, evenementen van de stichting en dergelijke informatie.

Sociale media

Talking Hands maakt gebruik van diverse online platforms, waaronder Facebook, Youtube en LinkedIn.

Informatiemateriaal

Hierbij gaat het om informatiepakketten en voorlichtings- en standmateriaal. Dit betreft zowel digitaal materiaal (filmpjes en presentaties) als gedrukt promotiemateriaal (folders, flyers, visitekaartjes, posters, etc.). Talking Hands kan particulieren of instellingen met eigen initiatieven aan ideeën of promotiemateriaal helpen.

6. TOEKOMSTPLANNEN

Voor de komende vier jaar zijn verschillende plannen en zwaartepunten geformuleerd aangaande het voortzetten, onderhouden en ontwikkelen van Talking Hands. Deze toekomstplannen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën

1. Fondsenwerving

 • Periodieke particuliere donaties
 • Sponsorprogramma
 • Donateurovereenkomsten met bedrijven
 • Financiering van eenmalige investeringen
 • Steunfondsen en samenwerking met andere organisaties
 • Verkoop van Oegandese crafts
 • Fondswervende activiteiten

2. Naamsbekendheid & Bewustmaking

 • Vestiging van de nieuwe naam
 • ANBI-status
 • Bereik van sociale media
 • Updaten van de website
 • Vertoning van filmmateriaal & presentaties

3. Samenwerking met lokale partners

 • Opzetten van een gemeenschappelijk beleid
 • Koop van land en oprichten van gebouwen
 • Kwaliteit van onderwijs
 • Gevarieerde voeding
 • Financiële zelfonderhoud van de projecten
 • Ontwikkeling van nieuwe crafts

 

 1. Fondsenwerving

Periodieke particuliere donaties

Het is erg belangrijk om regelmatig gelden te ontvangen, zodat het doorlopen van alle projecten verzekerd is. Op het moment ontvangt de stichting niet genoeg periodieke donaties, zodat het inkomen van de stichting soms lager is en soms hoger. Dit heeft een negatieve invloed op de stabiliteit van de stichting. Daarom zijn wij van plan meer periodieke particuliere donateurs te werven, die maandelijks een donatie door middel van een periodieke opdracht overschrijven.

Sponsorprogramma

Om ervan verzekerd te zijn dat hun bijdrage goed besteedt wordt willen donateurs graag direct en persoonlijk contact met het doel dat zij steunen. Om aan deze wens te kunnen voldoen kiezen veel stichtingen voor een sponsorprogramma, waarin zij soms de mogelijkheid bieden voor donateurs om een persoonlijke relatie op te bouwen met de mensen die zij (indirect) steunen. Talking Hands kiest er echter bewust voor om een dergelijk programma niet in haar activiteiten op te nemen, om zo de integriteit van de lokale betrokkenen te waarborgen. Hun belang staat namelijk in alle interacties tussen de stichting en de mensen met en voor wie zij werkt voorop.

Om donateurs wel een directe link met de projecten te bieden ontwikkelt de stichting momenteel een sponsorprogramma voor concrete kostenposten. Dit zijn bijvoorbeeld de maandelijkse inkopen van schoolschriften en potloden; kippenvoer; of maaltijdvoorzieningen voor de leerlingen van de New Hope School for the Deaf. Een sponsor staat dan bijvoorbeeld garant voor een maandelijks bedrag dat één van deze kostenposten dekt. Via de nieuwsbrief worden alle donateurs op de hoogte gehouden van overige ontwikkelingen rondom onze projecten in Oeganda.

Donateurovereenkomsten met bedrijven

Particuliere donateurs zijn niet altijd makkelijk te werven. De stichting is daarom van plan om ook meer bedrijven te betrekken. Voor bedrijven wordt het in de huidige samenleving steeds belangrijker bij te dragen aan maatschappelijk doelen. Als zij de stichting steunen, mogen ze dit openbaar maken. Dit help ons ook meer naamsbekendheid te verwerven.

Financiering van eenmalige investeringen

De stichting is van plan specifieke projecten te financieren die een eenmalige grote investering nodig hebben. Momenteel ligt de prioriteit bij de aankoop van land voor de aanleg van nieuwe schoolgebouwen, moestuin en speeltuin; de aanleg van een opvangsysteem voor regenwater; en de aanleg van een zonne-energie installatie. De stichting wil de kosten voor deze spaardoelen begroten en passende fondsen werven. Hiervoor kunnen ook moderne manieren van fondsenwerving toegepast worden, zoals bijvoorbeeld crowdfunding.

Steunfondsen en samenwerking met andere organisaties

Veel bestaande organisaties in Nederland, maar ook wereldwijd, zijn bereid maatschappelijke doelen als Talking Hands financieel steunen. Dit kan door middel van periodieke of eenmalige bijdragen om een concreet project te starten of continuïteit van een project te waarborgen. De stichting is van plan in de nabije toekomst verschillende project- en investeringsaanvragen in te dienen bij verschillende organisaties die dergelijke steunfondsen aanbieden.

Verkoop van Oegandese crafts

Met de al bestaande beroepsopleiding 'crafts & tailoring', voor dove en slechthorende jongeren aan de partnerschool New Hope School for the Deaf in Oeganda worden verschillende kunstnijverheden gemaakt. Deze heeft de stichting ook in het verleden al in Nederland en Europa verkocht. Alle opbrengsten gaan naar de stichting,  en komen dus ten goede van doven en slechthorenden in Oeganda. De stichting is van plan dit project te ontwikkelen en uit te breiden voor een grotere variatie van producten. Bovendien is de stichting van plan dit project deels voort te zetten buiten de schoolmuren van New Hope School for the Deaf, zodat ook andere doven en slechthorenden in Oeganda gesteund kunnen worden en zij de mogelijkheid hebben om crafts te produceren en een inkomen hiermee te genereren.

Fondswervende activiteiten

Zoals in de afgelopen jaren plant de stichting verder fondswervende activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan sponsorlopen, gebarentaalcursussen, gebak-en lunchverkoop, verkoop op vrijmarkten enz. De stichting is van plan hiervoor actief vrijwilligers te werven en te betrekken bij (de organisatie van) verschillende activiteiten zodat het bestuur ontlast wordt en meer tijd heeft voor onder andere administratieve zaken. Meer informatie over tijdelijke activiteiten kunt u vinden op onze website: www.talking-hands.nl.

 

 1. Naamsbekendheid & Bewustmaking

Vestiging van de nieuwe naam

In 2017 is de stichting van naam veranderd naar Talking Hands'. Voorheen droeg de stichting de naam ‘Stichting New Hope School for the Deaf’. Er is voor een nieuwe naam gekozen omdat de stichting zijn doelen verbreed heeft en daarmee ook projecten buiten de New Hope School for the Deaf steunt. Daarbij is de nieuwe naam korter en dus sneller in gebruik, beter te onthouden en makkelijker in uitspraak. Een aantal praktische zaken, zoals promotiemateriaal, moeten nog aangepast worden aan de nieuwe naam. Er zal in de toekomst veel aandacht besteedt worden aan de naamsverandering en aan het genereren van naamsbekendheid.

ANBI-status

Talking Hands heeft in 2017, na haar naamsverandering, een aanvraag ingediend om geregistreerd te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als stichting met een ANBI-status kunnen donateurs gebruik maken van belastingvoordelen. Om als ANBI in aanmerking te kunnen komen voldoet de stichting aan bepaalde voorwaarden. Hieronder valt bijvoorbeeld de eis dat meer dan 90% van alle inkomsten het algemeen nut dient, en de liquidatie-eis dat overgebleven fondsen na het opheffen van de stichting toekomen aan een andere ANBI met soortgelijke doelstelling.

Bereik van sociale media

Via sociale media, waaronder Facebook, geeft de stichting één tot meerdere keren per week updates over de projecten in Oeganda, geplande activiteiten en algemene informatie. Dit speelt een belangrijke rol in de bewustmaking over de situatie van dove en slechthorende mensen in Oeganda. De stichting is van plan een groter netwerk op te bouwen, en hiermee het bereik van onze berichten op sociale media te vergroten

Updaten van de website

Naast sociale media is het ook van belang dat de stichting de website up-to-date houdt. De website; geeft informatie met betrekking tot contactgegevens, bankgegevens voor sponsordoeleinden; updates met betrekking tot het werk en projecten in Oeganda; laat foto’s en video’s zien; en is een naslagwerk voor financiële stukken als het beleidsplan, jaarverslagen en financiële vertegenwoordiging. De website zal regelmatig geactualiseerd worden.

Vertoning van filmmateriaal & presentaties

Eén van de doelen van de stichting is bewustzijn te creëren in zowel Europa als Oeganda voor de situatie van doven en slechthorenden in Oeganda. Om dit te bereiken is van belang niet alleen over doofheid te vertellen, maar ook informatie te verstrekken met betrekking tot de omstandigheden van doven en slechthorenden in de Oegandese samenleving. Dit kan met behulp van een film vertoond worden.  De stichting is van plan de in Oeganda opgenomen films verder te promoten en interactieve filmvoorstellingen te organiseren. Ook presentaties met fotomateriaal kunnen gebruikt worden ter ondersteuning. 

 

 1. Samenwerking met lokale partners

Opzetten van een gemeenschappelijk beleid

Om een prettige samenwerking met lokale partners te behouden zijn duidelijke afspraken nodig, betreffende o.a. financiën en te bereiken doelen en voorwaarden in de verschillende gemeenschappelijke  projecten. Met regelmatig contact en positieve communicatie kunnen de stichting en de lokale partners samen aan een gemeenschappelijk beleid werken. Het delen van kennis en ervaringen en de inbreng van ideeën, van zowel de stichting als de lokale partner, zijn hierbij van groot belang. 

Koop van land en oprichten van gebouwen

Om de projecten in Oeganda te optimaliseren en uit te breiden, is er dringend land en een nieuw gebouwencomplex nodig. Land geeft de mogelijkheid voor de bouw van schoolgebouwen, een moestuin en een speeltuin. Gebouwen zijn nodig om onderwijs voor meer dove kinderen en jongeren toegankelijk te maken. Ook de leefomstandigheden zouden door o.a. stabiliteit, betere hygiëne en de aanleg van een regenwateropvangsysteem duidelijk verbeteren. De stichting is van plan hiervoor fondsen te werven en samen met lokale partners aan dit project te werken.

Kwaliteit van onderwijs

Toegang tot onderwijs voor dove kinderen en jongeren staat hoog in het vaandel. Net zo belangrijk is dan ook de kwaliteit van het onderwijs. Op het moment zijn er in gebarentaal- en speciaal onderwijs getrainde, maar ook ongetrainde, medewerkers werkzaam aan de door Talking Hands gesteunde lokale dovenschool. Hoewel enthousiasme en toewijding ook heel belangrijk zijn, kan alleen een omgeving met slechts getrainde en gespecialiseerde leraren optimale kwaliteit van onderwijs en begeleiding bieden. Met voldoende maandelijkse fondsen kunnen wij getrainde medewerkers aannemen of ongetrainde medewerkers bijscholing bieden.

Gevarieerde voeding

De schoolmaaltijden bestaan op het moment voornamelijk uit maïspap en bonen. Wanneer mogelijk wordt dit afgewisseld met fruit, zoete aardappelen en ei uit de landbouwprojecten. Helaas zit er verder weinig variatie in het voedingsschema en ontbreken er belangrijke vitamines, mineralen en gezonde vetten aan het dieet. Scholieren kampen dan ook regelmatig met ziekten, wat niet alleen vanuit gezondheidsperspectief, maar ook vanuit educatief perspectief een negatieve impact heeft.  Met een groter stuk land kan een moestuin gerealiseerd worden waardoor de scholieren dagelijks  gevarieerd en gezond kunnen eten, en daarnaast ook over landbouw en gezonde voeding kunnen leren.

Financiële zelfonderhoud van de projecten

Alle projecten van de stichting in Oeganda worden momenteel nog met externe gelden geïnitieerd, gerealiseerd en vaak vervolgd. Enkele projecten worden echter wel al op een duurzame manier vervolgd, o.a. de beroepsopleiding van dove jongeren door de verkoop van crafts. Doel voor de toekomst is om deze bijdrage te verhogen waardoor projecten volledig zelfstandig gerealiseerd kunnen worden en wellicht een overschot kunnen creëren waarmee andere projecten geïnitieerd en gesteund kunnen worden.  Er zullen echter hiervoor eerst voldoende sponsorgelden binnen moeten komen om dergelijke projecten te starten en tijdelijke ondersteuning te bieden. De stichting zal wel betrokken blijven bij de planning, het management en evaluatie van verschillende projecten.

Ontwikkeling van nieuwe crafts

Talking Hands verkoopt crafts, ook wel kunstsnijverheden genoemd,  die typisch zijn voor Oeganda. In samenwerking met andere lokale dove vaklieden werken scholieren van de beroepsopleiding en dove vrouwen aan nieuwe ideeën en ontwerpen voor het verwerven van inkomsten vanuit de verkoop op oa. de Europese markt.