beleidsplan

 

Beleidsplan 2021-2023

 

Stichting Talkings Hands

 

Tasmanstraat 118

2518VR Den Haag

 

info@talking-hands.nl

www.talkings-hands.nl 

 

KVK 60837632

RSIN  854081665

IBAN NL74 RABO 0301 2992 50

 
 

 

VOORWOORD

 

Dit beleidsplan heeft ten doel donateurs, organisaties en andere geïnteresseerden te informeren over het beleid en de toekomstvisie van Talking Hands voor de periode 2021-2023. 

De stichting werd opgericht door vrijwilligers in 2014 met affiniteit voor ontwikkelingssamenwerking. Via deze weg zetten zij zich in voor doven en slechthorende in Oeganda, en maakten een begin aan de aspiraties van Talking Hands.

Het primaire doel van de stichting is het bevorderen van maatschappelijke integratie en ook het creëren van kansen voor doven en slechthorenden in Oeganda. Dit doet de stichting onder meer door het toegankelijk maken van onderwijs voor kansarme doven in Oeganda. Om dit te bereiken zijn er doelen gesteld die jaarlijks zullen worden geëvalueerd en herzien, te beginnen in 2021. Dit beleidsplan biedt een kader waarbinnen de ambities van de stichting op termijn (2021-2023) kunnen worden gerealiseerd.

Het huidige bestuur zal zich volledig inzetten om deze doelen te bewerkstelligen om de situatie van doven in Oeganda te bevorderen. Er zal hiervoor nog veel geïnvesteerd moeten worden, door het bestuur, donateurs en vrijwilligers, maar elke bijdrage is de moeite zeker waard.

 

Den Haag, december 2020

Stichting Talking Hands

 

Ine Aerts

Marlous Rottier

Sophie Schutte

Xanthe Verschuur

Marie Bieber

David Smalbrugge

 
 
 

 

INHOUDSOPGAVE

 

1. INLEIDING    4

2. DOELSTELLINGEN    6

3. VISIE    7

4. WERKZAAMHEDEN    8

5. ORGANISATIE VAN DE STICHTING    9

5.1 Bestuurlijke organisatie    9

5.2 Financiële organisatie    9

6. COMMUNICATIE    11

7. TOEKOMSTPLANNEN    12

7.1 Fondsenwerving    12

7.2 Naamsbekendheid & bewustmaking    13

7.3 Samenwerking met lokale partners    13

7.4 Acquisitie    15

 
 

 

1. INLEIDING 

 

Talking Hands richt zich op de maatschappelijk integratie en het creëren van kansen voor doven en slechthorenden in Oeganda.

Oeganda is een land waarin de nadelen van een handicap, in dit geval doof- en slechthorendheid, worden versterkt door een negatieve houding van de gemeenschap tegenover gehandicapten. Doven en slechthorenden worden gestigmatiseerd op basis van onbegrip. Dit heeft discriminatie, uitsluiting en soms zelfs mishandeling tot gevolg. Daarnaast zijn openbare faciliteiten voor mensen met een handicap, zoals scholen en ziekenhuizen, onvoldoende. Deze factoren komen onder andere tot uiting in de beperkte toegang tot educatie voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. Deze groep heeft net als alle andere kinderen en jongeren recht op scholing. Om deze reden werkt Talking Hands aan het toegankelijk maken van educatie voor dove en slechthorende kinderen en jongeren in Oeganda. Hierbij wordt zowel primair onderwijs als diverse cursussen in specifiek vakmanschap (o.a. houtbewerking, kleermakerij en kunstnijverheid) voor dove en slechthorende jongeren aangeboden. Bovendien bevordert Talking Hands hiermee ook de integratie in het beroepsleven.

Stigmatisering van doven en slechthorenden is veel aanwezig in Oeganda. Door deze stigmatisering worden dove mensen beperkt in hun kansen. Zo zijn er bijvoorbeeld minder mogelijkheden voor dove kinderen om naar school te gaan dan voor horende kinderen, omdat ouders geloven dat hun dove kind niet goed kan leren. Zij vinden dan de investering in het onderwijs voor hun dove kind niet de moeite waard, want dovenscholen zijn vaak privé en kosten veel geld. Een verandering in de negatieve houding van de gemeenschap tegenover doven en slechthorenden is dus cruciaal om een gelijkwaardige positie voor doven en slechthorenden in de Oegandese samenleving te verwerven. Talking Hands werkt samen met lokale partners om voorlichting te geven over o.a. de oorzaken van doofheid; gebarentaal; en de Dovencultuur. De focus ligt hierbij op het delen van kennis met respect voor lokale normen en waarden. Opgedane kennis wordt in verband gebracht met de levensomstandigheden van mensen die direct of indirect betrokken zijn bij dove of slechthorende mensen in hun omgeving. Op deze manier werkt Talking Hands aan een duurzame positieve verandering van houding ten aanzien van doven en slechthorenden in Oeganda.

Talking Hands werkt nauw samen met partnerorganisatie New Hope for the Deaf. Dit is een non-profit organisatie in ruraal Mulula, Oeganda. De New Hope coördineert het onderwijs voor 32 kansarme dove en slechthorende kinderen en jongeren uit de regio aan verschillende dovenscholen. Daarnaast organiseert de de organisatie cursussen voor ouders van de dove en slechthorende kinderen en jongeren, alsook voor de buurtgenoten en alle geïnteresseerden. Talking Hands steunt New Hope for the Deaf bij haar projecten. Op hun beurt bieden de organisatie en haar medewerkers een ingang in de lokale gemeenschap en toegang tot een netwerk van mensen die zich inzetten voor een betere integratie van doven en slechthorenden in de Oegandese maatschappij. Zo steunt Talking Hands aan een gemeenschap waarin begrip en tolerantie voor dove en slechthorende mensen in Oeganda centraal staat. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes vrijwilligers, die zich enthousiast inzetten voor maatschappelijk integratie en het creëren van kansen voor doven en slechthorenden in Oeganda. Allen met affiniteit voor ontwikkelingssamenwerking en/of bevorderen van de publieke gezondheid en/of Oeganda. Het moge duidelijk zijn dat de betrokkenheid van de bestuursleden groot is. Naast persoonlijke vaardigheden van de bestuursleden biedt deze academische basis een zekere kennis van zaken die van belang is voor het bereiken van de doelen van de stichting.

Kortom, Talking Hands werkt met een bijzondere aanpak aan een bijzonder doel: een integrale aanpak waarmee doven en slechthorenden in Oeganda een kans op een betere toekomst wordt geboden. Onderdeel van deze integrale aanpak is het coöpereren met familieleden en directe en indirecte betrekken van belanghebbende en de gemeenschap, waarmee er dus samen aan het uiteindelijke doel van Talking Hands, integratie en acceptatie van doven en slechthorenden in Oeganda, gewerkt kan worden. Talking Hands draagt hieraan bij met fondswervende activiteiten, samenwerking met lokale partners en het creëren van bewustzijn omtrent het probleem in een breed netwerk van personen en organisaties.

 
 
 
 

2. DOELSTELLINGEN

 

De stichting heeft ten doel de maatschappelijke integratie te bevorderen van doven en slechthorenden in Oeganda alsmede het creëren van kansen voor doven en slechthorenden, onder meer door: 

 

 1. Kwalitatief onderwijs voor kansarme doven en slechthorenden in Oeganda toegankelijk te maken en te ontwikkelen; 

 1. Voorlichtingswerk over onderwerpen gerelateerd aan doofheid te steunen en te organiseren;

 1. De toetreding van doven en slechthorenden tot de Oegandese arbeidsmarkt te steunen; 

 2. Het bijdragen aan de bewustwording in Europa over de situatie voor doven en slechthorenden in Oeganda; en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 1.  
 

 

3. VISIE

 

Stichting Talking Hands heeft de visie om dove kinderen in Oeganda onderwijs en toekomstperspectief te bieden. Belangrijk hierbij is dat wij als stichting onze doelgroep niet willen benaderen als slachtoffers, zoals dit helaas regelmatig voorkomt in ontwikkelingssamenwerking. Ook vinden wij het heel erg belangrijk om de identiteit en waardigheid van de kinderen die wij ondersteunen te waarborgen, respecteren en beschermen. Wij zullen bijvoorbeeld geen sponsorprogramma’s voor een individueel kind opzetten, wel zouden we in de toekomst open staan voor specifieke sponsoring van bijvoorbeeld bepaalde schoolmaterialen. Onze visie is om de capaciteiten, mogelijkheden en ambities van de kinderen die wij ondersteunen te belichten. Daarnaast vinden wij het essentieel dat onze programma’s in Oeganda zoveel mogelijk door lokale partners worden uitgevoerd. Talking Hands kan dan een ondersteunende rol spelen op de achtergrond. Lokale partners en input zal altijd het uitgangspunt zijn voor het opzetten en implementeren van projecten. Wij willen als Talking Hands niet met onze Westerse blik bepalen hoe projecten uitgevoerd moeten worden, de mensen uit de gemeenschap weten namelijk veel beter wat werkt in de lokale context. Daarom staan de lokale partners altijd centraal bij Talking Hands. 

 
 
 

 

 

4. WERKZAAMHEDEN

 

Stichting Talking Hands houdt zich bezig met verschillende werkzaamheden, waaronder het verwerven van gelden/fondsen, het ontwikkelen van crafts en het communiceren van informatie en werkzaamheden over de stichting via verschillende (sociale) media kanalen. 

 

Verwerven van gelden/fondsen

De stichting verwerft gelden via drie voornaamste manieren. Ten eerste  ontvangt de stichting donaties. De donaties zijn afkomstig van individuen, bedrijven en andere organisaties. Daarnaast verkrijgt de stichting inkomsten door de kleinschalige verkoop van crafts: werkstukken gemaakt door de dove  vrouwen in Oeganda, zoals tassen, wikkelrokken en knuffels. Deze crafts worden verkocht op markten en andere evenementen, maar ook via de webshop en door vrijwilligers. Ten slotte worden er fondsen geworven voor concrete projecten bij steunfondsen, stichtingen en soortgelijke organisaties.

 

De stichting is een fondsenwervende instelling waarbij er gestreefd wordt de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. De kostenpost van fondswervende activiteiten moet, in verhouding tot de opbrengsten, zo klein mogelijk gehouden worden, maar kan per inzamelingsactie verschillen. Acties mogen alleen gehouden worden als de uiteindelijke opbrengst de kosten overstijgt. De stichting streeft ernaar minder dan 9% van de totale jaarlijkse opbrengsten uit te geven aan fondsenwervende activiteiten en administratie (overhead). Kosten en opbrengsten van fondswervende activiteiten worden gedocumenteerd in de administratie.

 

Ontwikkelen van crafts

Naast de bestaande crafts zijn wij (continue) bezig met het (her)ontwikkelen van de producten. In overleg met de vrouwen in Oeganda wordt het assortiment vernieuwd en uitgebreid, meegaand met de huidige trends. Hierbij faciliteren wij naaipatronen en korte workshops in samenwerking met partnerorganisatie New Hope for the Deaf in Oeganda.  

 

Communiceren informatie/werkzaamheden 

Via sociale media, nieuwsbrieven en de website worden ontwikkelingen omtrent de stichting openbaar gemaakt, alsmede overige informatie die aansluit bij deze organisaties en hun missie.

 
 
 
 

5. ORGANISATIE VAN DE STICHTING 

 

5.1 Bestuurlijke organisatie 

De organisatie van Stichting Talking Hands is gevestigd in de gemeente Wageningen en bestaat uit tenminste drie bestuurders. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen voor een vergadering en voorts zo dikwijls als de voorzitter of minstens één bestuurslid dit gewenst achten. De bestuurders worden benoemd voor maximaal vier jaar en zijn steeds herbenoembaar. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegelden. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

 

Tot bestuursleden zijn genoemd:

 

    Ine Aerts - Voorzitter

    Marlous Rottier - Secretaris

    Sophie Schutte - Penningmeester

    Xanthe Verschuur - Fondsenverwerving 

    Marie Bieber - Acquisitie

    David Smalbrugge - Acquisitie

 

5.2 Financiële organisatie

De stichting streeft geen commerciële belangen na en de stichting heeft geen winstoogmerk. Bij het besluit tot ontbinding wordt een batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen  fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. Het bestuur  voert een administratie waarin alle vergoedingen en vacatiegelden die zijn betaald aan het bestuur worden vermeld. Hiernaast wordt in de administratie de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting geregistreerd. De stichting mag niet meer  vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

 •  
  • Giften en donaties 

  •  
  • Subsidies en sponsorbijdragen

 •  
  • Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten (erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard)

 •  
  • Hetgeen op andere wijze verkregen wordt

Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Het jaarverslag verschijnt jaarlijks  vóór 1 juni en is volledig openbaar en te vinden op de website.

 

Donateurs ondersteunen Talking Hands financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven binnen het kader van het doel van de stichting, De stichting zal proberen zo veel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren, maar kan niet garanderen dat in alle gevallen deze gehonoreerd worden.

 
 
 

 

6. COMMUNICATIE

Communicatie wordt gezien als een middel om het doel, de maatschappelijke integratie, het creëren van kansen, en de ondersteuning van onderwijs voor doven en slechthorenden in Oeganda te  bewerkstelligen. Het onderhouden en uitbreiden van netwerken is daarom van groot belang. Het  communicatieplan van Talking Hands is er op gericht om enerzijds contacten naar nieuwe donateurs  en sponsoren te leggen, en anderzijds de bestaande contacten te voorzien van actuele informatie over door de stichting, georganiseerde evenementen en ontwikkelingen in Oeganda.  

De stichting maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen en kanalen. Hieronder vallen:  

a. een website; 

b. e-mail (elektronische nieuwsbrief); 

c. sociale media; 

d. informatiemateriaal. 

Website 

www.talking-hands.nl is een informatieve en interactieve website die informatie biedt met betrekking tot het werk van de stichting in Oeganda. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid tot doneren en wordt er promotie- en informatiemateriaal ter beschikking  gesteld. Op de website wordt het (financieel) jaarverslag gepubliceerd, zoals ook het beleidsplan. De website verwijst verder naar de andere online communicatiemogelijkheden (e-mail, nieuwsbrief en sociale media).  

Elektronische nieuwsbrief 

Drie tot vier keer per jaar verschijnt er een elektronische nieuwsbrief met actuele informatie over de vorderingen van het werk in Oeganda, evenementen van de stichting en dergelijke informatie.

Sociale media 

Talking Hands maakt gebruik van diverse online platforms, waaronder Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. Talking Hands vind het belangrijk om donateurs en vrienden van de stichting op de hoogte te houden van haar activiteiten, daarom wordt er gemiddeld 1x per week een bericht geplaatst op sociale media. 

Informatiemateriaal 

Hierbij gaat het om informatiepakketten en voorlichtings- en standmateriaal. Dit betreft zowel digitaal materiaal (b.v. filmpjes) als gedrukt promotiemateriaal (folders, flyers, visitekaartjes, etc.). Talking Hands kan particulieren of instellingen met eigen fondsenwervende initiatieven aan promotiemateriaal helpen.

 
 
 
 

7. TOEKOMSTPLANNEN

 

a. Fondsenwerving

 

Verkoop van Oegandese crafts

Door twee dove vrouwen in Oeganda worden verschillende crafts (kunstnijverheden) gemaakt. Partnerorganisatie New Hope for Deaf coördineert de logistiek voor de vrouwen. De crafts heeft de stichting ook in het verleden al in Nederland en Europa verkocht. Alle opbrengsten gaan naar de stichting, en komen dus ten goede van doven en slechthorenden in Oeganda. De stichting is van plan dit project te ontwikkelen en uit te breiden voor een grotere variatie van producten. Bovendien is de stichting van plan dit project deels voort te zetten buiten de twee vrouwen, zodat ook andere doven en slechthorenden in Oeganda gesteund kunnen worden en zij de mogelijkheid hebben om crafts te produceren en een inkomen hiermee te genereren. Uiteindelijk is de doelstelling om de crafts meer gestandaardiseerd te maken, capaciteit op te bouwen en nieuwe designs aanleveren (inclusief de ontwerpen) in samenwerking met de (doven en slechthorende) Oegandese partners.

 

Webshop

Vanaf januari 2021 wil de stichting een functionerende nieuwe webshop hebben. Door Covid-19 zijn veel evenementen afgelast, wat effect heeft op de verkoop van Oegandese crafts. Via een webshop, die gelinkt zal zijn aan de nieuwe website, zal de verdere verkoop van Oegandese crafts plaatsvinden. De crafts die via de webshop verkocht zullen worden zullen meer gestandaardiseerd worden, o.a. de maten en het aantal soorten stof dat gebruikt zal worden.

 

Fondswervende activiteiten

Zoals in de afgelopen jaren plant de stichting verder fondswervende activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan de verkoop van crafts op markten, sponsorlopen, gebarentaal cursussen, verkoop op vrijmarkten enz. De stichting is van plan hiervoor actief vrijwilligers te werven en te betrekken bij (de organisatie van) verschillende activiteiten zodat de capaciteit van de stichting vergroot wordt.  

In verband met Covid-19 zijn de meeste activiteiten (tijdelijk) stopgezet. Deze zullen verder gaan zodra het op een veilige manier kan verlopen, in lijn met de RIVM-richtlijnen. Echter gaat de stichting zich meer richten op andere manieren van fondsenwerving en naamsbekendheid creëren, bijvoorbeeld via crowdfunding campagnes, (online) challenges enz.

 

Donaties

Het is erg belangrijk om regelmatig gelden te ontvangen, zodat het doorlopen van alle projecten verzekerd is. Om de stabiliteit van de stichting te waarborgen willen we meer periodieke particuliere donateurs werven, die maandelijks een donatie door middel van een periodieke opdracht overschrijven.

Particuliere donateurs zijn niet altijd makkelijk te werven. De stichting is daarom van plan om ook meer bedrijven te betrekken. Voor bedrijven wordt het in de huidige samenleving steeds belangrijker bij te dragen aan maatschappelijk doelen. Als zij de stichting steunen, mogen ze dit openbaar maken. Dit help ons ook meer naamsbekendheid te verwerven.

 

b. Naamsbekendheid & bewustmaking

 

Naamsbekendheid activiteiten

Vanaf 2021 zal Stichting Talking Hands een nieuwe website en webshop hebben die gepromoot zal worden op verschillende wijze, bijvoorbeeld via sociale media, het uitdelen van flyers en stickers, business cards enz. De businesscards zullen onder anderen bij de bestellingen van de webshop worden meegestuurd. Omdat veel activiteiten die normaal plaats zouden vinden afgelast zijn in verband met Covid-19 zullen we nu meer naamsbekendheid en bewustmakings activiteiten online organiseren, bijvoorbeeld via crowdfunding campagnes of (online) ‘challenges’. 

 

Updaten van de website

Het is van belang dat de stichting de website up-to-date houdt. De website; geeft informatie met betrekking tot contactgegevens, bankgegevens voor sponsor doeleinden; updates met betrekking tot het werk en projecten in Oeganda; laat foto’s en video’s zien; en is een  naslagwerk voor financiële stukken als het beleidsplan, jaarverslagen en financiële  vertegenwoordiging. De website zal regelmatig geactualiseerd worden.  

 

Bereik van sociale media

Via sociale media, waaronder Facebook, geeft de stichting één tot meerdere keren per week updates over de projecten in Oeganda, geplande activiteiten en algemene informatie. Dit speelt een belangrijke rol in de bewustmaking over de situatie van dove en slechthorende mensen in Oeganda. De stichting is van plan een groter netwerk op te bouwen, en hiermee het bereik van onze berichten op sociale media te vergroten. 

 

Andere promotie activiteiten

We zijn als stichting altijd op zoek naar nieuwe manieren om Talking Hands en haar activiteiten onder de aandacht te brengen. We willen in de toekomst voor het creëren van naamsbekendheid ook kijken naar artikelen, nieuwsbrieven, kranten, publicaties en universiteitsbladen. Kleine stukjes en updates op de website, bijvoorbeeld testimonies, filmpjes en korte verhalen van kinderen die we ondersteunen, dragen bij aan de bewustwording, en creëert een link tussen mensen in Europa en dove en slechthorende in Oeganda.

 

c. Samenwerking met lokale partners

 
 

Stichting Talking Hands zal in de komende drie jaar verder met haar partner New Hope for the Deaf samenwerken, aangezien deze coöperatie goed loopt. Deze Oegandese is op het moment geregistreerd als non-profit ‘company limited’, en is in het process om bovenop als NGO geregistreerd te worden.  Één van de gemeenschappelijke hoofddoelen is het land aan te kopen, zodat in toekomst eigen schoolgebouwen opgezet kunnen worden, en de New Hope School for the Deaf, de dovenschool van New Hope for the Deaf, kan heropenen.

 

Management

Talking Hands en projectpartner New Hope for the Deaf in Oeganda zijn gescheiden instellingen. Het management van de projecten, inclusief de planning, uitvoering en evaluatie, worden zelfstandig door de projectpartner uitgevoerd. Talking Hands heeft als doel voor de toekomst het autonome management verder te bevorderen, zodat de projecten zelfstandig voortgezet kunnen worden, ook met verminderde betrokkenheid van Talking Hands. Centraal staan self-advocacy en zelfbekrachtiging. De projectpartner kent de context immers het beste, en wordt door een grote beslissingsbevoegdheid aangemoedigt. Deel hiervan is ook de verhoging van financiële onafhankelijkheid door zelfvoorziening, verkoop van in de projecten gemaakte producten, lokale fondsenwerving en samenwerking met de lokale overheid.

 

Steun van onze kant

De hoofdrol van Talking Hands is het werven van fondsen om projecten in Oeganda te kunnen initiëren en te laten draaien. Het bestuur van Talking Hands staat voortdurend in contact met de projectpartner. Het doel is dat de rol van Talking Hands in Oeganda zich sterker gaat beperken op alleen het meedenken over strategische zaken gerelateerd aan beleid, en het bieden van waar nodig praktische ondersteuning, zoals bij bureaucratische en complexe processen. Talking Hands zal verder financiële toezicht houden, en zal de projecten weleens extern evalueren.

 

Structuren & beleid

Vaste structuren en duidelijke afspraken tussen Talking Hands en de projectpartner kunnen de samenwerking verbeteren. Dit betreft de financiën, maar ook het beleid wat door de projectpartner gevoerd wordt. Voor Talking Hands is het belangrijk, dat New Hope for Deaf Deaf sterker onafhankelijk wordt kwa management en financiën. Deel daarvan is dat we aanmoedigen, dat de projectpartner aan eigen fondsenwerving doet, coöperaties met de lokale overheid en lokale organisaties begint, en ouders, de dovengemeenschap en de community rondom de projecten sterker betrokken worden in de planning, uitvoering en evaluatie van de projecten. Samen zullen Talking Hands en New Hope for the Deaf afspraken en beleid opzetten, die gericht zijn op b.v., toegang tot educatie voor voornamelijk doven met lage sociaal-economische status zonder dichtbije openbare school met aangepast onderwijs, de kwaliteit van onderwijs, de integratie van doven in hun families en de gemeenschap, een veilige leefomgeving, en het verbeteren van kansen met name voor dove meisjes/vrouwen.

New Hope for the Deaf wil ook graag hun interne structuren verbeteren, om een duidelijk basis te creeeren, verantwoordelijkheden te verhelderen en problemen goed op te lossen. De dove en slechthorende doelgroep staat hierbij centraal. Talking Hands zal in de komende jaren de projectpartner hierin steunen, en samen met stakeholders en lokale experts input voor interne structuren bieden. 

 

Capaciteitsopbouw & kennisuitwisseling

Deel van de bovenstaande doelen is het verhogen van de capaciteit van de projectpartner en hun stakeholders. Talking Hands zal op dit gebied steun bieden waar mogelijk, haar kennis delen, en New Hope for the Deaf in contact brengen met het internationaal netwerk op gebied van ontwikkelingssamenwerking, management van kleinschalige projecten, educatie voor doven en slechthorende, rechten van mensen met een beperking, etc. Ook het deelnemen aan trainingen, workshops en andere activiteiten kunnen aan het uitwisselen van kennis bijdragen en/of de capaciteitsopbouw dienen. Evenzeer profiteert Talking Hands van de kennis die New Hope for the Deaf met ons deelt.

 

d. Acquisitie

 

Veel bestaande organisaties in Nederland, maar ook wereldwijd, zijn bereid maatschappelijke doelen als Talking Hands financieel steunen. Dit kan door middel van periodieke of eenmalige bijdragen om een concreet project te starten of continuïteit van een project te waarborgen. De stichting is van plan in de nabije toekomst verschillende project- en investeringsaanvragen in te dienen bij verschillende organisaties die dergelijke steunfondsen aanbieden. 

 

Steunfondsen en samenwerking met andere organisaties

Voor acquisitie zijn er de komende jaren twee doelen: 1) het krijgen van vaste financiering voor de stichting en 2) de financiering van de bouw van de nieuwe school. Voor het eerste doel wordt er gezocht naar bedrijven of organisaties die op een regelmatige basis de projecten financieel willen steunen. Dit om de afhankelijkheid van particuliere donoren en de verkoop van crafts kleiner te maken en verzekerd te zijn van een vaste financiering. De financiering die hier gezocht wordt is niet gekoppeld aan een specifiek doel en zal besteed worden om de doelen binnen de projecten die op dat moment spelen te verwezenlijken. Voor het tweede doel wordt gezocht naar organisaties die kunnen helpen met de financiering en de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen voor de New Hope School for the Deaf in Oeganda. Dit project is al gestart en hieronder zal dit plan verder beschreven worden.

 

Nieuwe schoolgebouwen

Om de nieuwe schoolgebouwen voor de New Hope School for the Deaf op te richten moeten er meerdere stappen doorlopen worden. Ten eerste moet er land uitgezocht worden op een goede locatie voor een goede prijs. Ten tweede moet er een plan voor de gebouwen komen, zowel op technisch vlak als de financiering. Ten derde moeten de schoolgebouwen gebouwd worden. Vervolgens kan de New Hope School for the Deaf heropenen in eigen schoolgebouwen.

 

Landaankoop

Voor de nieuwe schoolgebouwen steunt Talking Hands partnerorganisatie New Hope for the Deaf om een stuk grond aan te kopen, waarop de gebouwen van de New Hope School for the Deaf gebouwd kunnen worden. Hierbij is het van belang dat de school op een goed stuk grond staat. De school moet goed te bereiken zijn, het moet geschikt zijn om op te bouwen, en er moet voedsel op verbouwd kunnen worden om de gebruikers van de school te kunnen voorzien van eten. Naast de praktische eisen is het van belang dat er voor het stuk land een land title beschikbaar is. Hiermee is het eigendom van het land onbetwistbaar en dit voorkomt problemen met het eigendom van het land in de toekomst. In de tweede helft van 2020 is herbegonnen met de zoektocht naar een geschikt stuk land. De fondsen voor de aankoop van het land zijn reeds geworven en beschikbaar. Het streven is om in januari 2021 een stuk land uitgekozen te hebben zodat in augustus 2021 de hele aankoop, inclusief de land title, rond is.

 

Plannen gebouwen en financiering

Wanneer het stuk land aangekocht is, kan er een gedetailleerd plan gemaakt worden voor de bouw van de schoolgebouwen. De New Hope for the Deaf zal de bouwtekeningen laten opstellen en hierbij ook een inschatting van de kosten laten maken. Op basis van de inschatting van de kosten zal Talking Hands de fondsen werven. De schoolgebouwen kunnen in verschillende fases gebouwd en gefinancierd worden. Het opstellen van de plannen voor de bouw en de financiering zal aan het einde van 2021 af zijn.

Voor de financiering zal Talking Hands contact opnemen met verschillende steunfondsen, stichtingen en soortgelijke organisaties. Zodra de plannen voor de bouw en de financiering rond zijn, zal Talking Hands projectvoorstellen schrijven voor de financiering van het bouwproject (in meerdere fases), en deze indienen bij verschillende organisaties. 

 

Bouwen van de schoolgebouwen

De bouw van de schoolgebouwen zal volledig plaatsvinden door lokale partijen. New Hope for the Deaf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouw van de schoolgebouwen voor de New Hope School for the Deaf. Talking Hands zal steun bieden waar het gevraagd wordt, en financiële toezicht houden.